Archiv starších čísel

Bariéry rodičovství / Barriers to Parenthood

2011 číslo 4 (ročník 8)
V sociálních vědách je fakt, že podoba rodiny a rodičovství se v České republice během posledních dvaceti let výrazně proměnila, hojně reflektován. Také diskuse nad příčinami těchto proměn představuje časté téma všech, kdo se problematikou rodiny zabývají. Mezi různými zjištěními však stále existuje rozpor. Na jedné straně pozorujeme na úrovni demografického chování výrazný pokles sňatečnosti a porodnosti a nárůst počtu rozvodů, bezdětných párů nebo dětí narozených mimo manželství, na druhé straně výzkumy hodnot ukazují nepříliš velké změny v postojích mladé generace k manželství, rodičovství a ideálnímu počtu dětí. Tento rozpor může naznačovat, že existují bariéry, které preferovaná rozhodnutí týkající se rodičovství či rodinného života obecně blokují. Monotematické číslo Sociálních studií, které čtenáři předkládáme, se chce zaměřit právě na možné překážky stojící na cestě k rodičovství.
detail čísla

Prodej sociálna / Selling the Social

2011 číslo 3 (ročník 8)
Využívání marketingu a reklamních postupů neziskově zaměřenými subjekty se stalo běžnou zkušeností. Novinové inzeráty, reklamy v časopisech, na internetu, v televizi či na billboardech již dávno nenabízejí pouze konvenční tržní produkty. O naši pozornost a přízeň soutěží politické strany, odbory, církve, neziskové organizace i státní a regionální či místní správa. Nabízí ideje, ideály, politické programy a veřejně prospěšné projekty. A i oni se v přípravě svých kampaní obracejí na experty v reklamě a marketingu. Právě kampaně primárně neekonomických subjektů, marketing a reklama jejich produktů jsou tématem připravovaného čísla Sociálních studií. Jde o téma, které je dosud v českém akademickém prostředí do velké míry opomíjeno. Tento deficit chceme alespoň částečně napravit.
detail čísla

Smrt / Death

2011 číslo 2 (ročník 8)
Jednou z obvyklých taktik pro uvedení tématu pro odbornou diskusi je jeho vylíčení jako „dosud opomíjeného a nedostatečně zkoumaného“ a následné volání po napravení takového nedostatku. V tomto našem čísle se k této strategii uchylovat nechceme. Jednak pokládáme za v principu ošemetné posuzovat, kde leží hranice, při jejímž překročení již lze oprávněně hovořit o „dostatečné“ pozornosti věnované nějakému tématu, jednak se domníváme, že téma smrti v českém sociálněvědním prostředí posledních let rozhodně „tabuizováno“ není. Důkazem druhé ze skutečností je mimo jiné to, že mezi autory tohoto čísla figurují osoby, které se problematice smrti a umírání dlouhodobě publikačně věnují. Ambicí předkládaného čísla proto není velkolepě vyhlašovat „otevření tématu“, ale spíše na jednom prostoru shromáždit zajímavé a podnětné odborné příspěvky, které se zvolenému tématu věnují v rámci odlišných disciplinárních hledisek, a tím jej představit v jeho mnohostrannosti (jež zde má pochopitelně své limity).
detail čísla

Sport / Sport

2011 číslo 1 (ročník 8)
Před pěti lety se na obálce čísla Život v pohybu (1/2006) objevil fotbalista Didier Drogba, útočník Chelsea s národností Pobřeží slonoviny. V souladu s názvem čísla Drogba symbolizoval pohyb nejen tělesný, ale také pohyb na pracovním trhu, pohyb napříč geografickými hranicemi a nakonec i pohyb symbolů a kapitálu. Předloni (3/2009) se na obálce objevila plachetnice, jež odkazovala na kolektivně sdílenou představu procesu individualizace. Jednoznačně nejsportovnějším příspěvkem v historii časopisu pak byl esej Radima Marady (2009), který zejména na příkladu nových forem fotbalového fanouškovství nabídl příspěvek k ujasnění konceptu transnacionalismu. Předkládané číslo dále posunuje sport z periferie blíže k centru sociálněvědního zájmu. K tomu ostatně odkazuje už obálka čísla, z níž k četbě vyzývá Diego Maradona, respektive oltář, na němž je fotografie argentinského fotbalisty, stejně jako jeho „zázračný a svatý vlas”. Oltář se objevuje v centru Neapole, tedy ve městě, jež ve druhé polovině osmdesátých let uvedl Maradona do fotbalového, ale i do sociálního, kulturního a postmoderního religiózního opojení. Oltář představuje jedno z mnoha poselství tohoto čísla: fotbal může být náhradou náboženství.
detail čísla

Stránky