Archiv starších čísel

Reprodukce nebo intimita? / Reproduction or Intimacy?

2009 číslo 4 (ročník 6)
Porodnost jako základní biologický předpoklad sociální kontinuity je dnes oprávněně v zorném poli sociálních věd. Na druhou stranu fenomény vznikající na okraji různých forem partnerského soužití nebo prolínáním různých forem rodičovství a dalších vztahů, mohou být v takových typech výzkumu opomíjeny, přestože i ony jsou důležitým zdrojem proměn rodinného chování a sociální reprodukce. V této souvislosti se nabízejí otázky: Je česká sociologie rodiny příliš zaujata problémy spjatými s biologickou reprodukcí? Do jaké míry je tento směr výzkumu poplatný sociálně-politické agendě? Jakou roli v tomto směru zkoumání hraje kvantitativní metodologie? Reflektují kategorie a typologie standardně využívané ve výzkumech rodiny proměnu obsahu klíčových pojmů, jako je rodina, soužití, domácnost či rodičovství?
detail čísla

Individualizace / Individualization

2009 číslo 3 (ročník 6)
Naším cílem bylo poskytnout v tomto čísle místo těm zákoutím a prostorům společenských věd, ve kterých téma individualizace ještě nebylo tematizováno, nebo bylo tematizováno jen velmi okrajově. A dále takovým textům, které k analýze individualizace přistupují z dosud nepříliš využitých nástupních prostorů. Do této kategorie se řadí texty z environmentalistiky, vědního oboru tématem individualizace dosud nepříliš zasaženého.
detail čísla

Nová média / New Media

2009 číslo 2 (ročník 6)
Předkládané číslo Sociálních studií se zabývá širokou paletou společenských aspektů a implikací nových informačních a komunikačních technologií, jejichž expanze do všech oblastí sociálního života, včetně sfér naší každodennosti či intimity, přináší z pohledu sociálních věd nové otázky a badatelské výzvy. V tomto čísle jsme chtěli otevřít prostor zejména pro empirické studie i teoretické reflexe užívání internetu a dalších tzv. nových médií (mobilních telefonů, PC, herních konzol apod.), jejich vlivu na proměny sociálních rolí, mezilidských interakcí a vztahů, veřejné sféry či občanské participace, stejně jako na proměny kolektivních i osobních identit.
detail čísla

Transnacionalismus / Transnationalism

2009 číslo 1 (ročník 6)
Toto číslo Sociálních studií se věnuje transnacionalismu jako významnému společenskému fenoménu organizace života napříč prostory národních států i teoretické perspektivě, jež problematizuje ustanovené hranice aplikované na zkoumání sociálního jednání, vztahů a zkušeností. Představuje transnacionalismus jako kritickou perspektivu otevírající dosud nepromýšlené sociologické otázky a zvyšující citlivost vůči přeshraničním jevům a napětím, které přináší transnacionální procesy ve světě národních států. Vzhledem k tomu, že má transnacionalismus v českých a slovenských sociálních vědách nádech novosti, není divu, že se velká část statí v tomto čísle věnuje vzniku teorií transnacionalismu a promýšlení jejich důsledků pro současné sociálněvědní bádání.
detail čísla

Stránky