Archiv starších čísel

Sociální exkluze a nové třídy / Social Exclusion and New Classes

2000 číslo 5 (ročník 0)
Turbulentní 60. léta 20. století přinesla koncentrovaný náraz historické zkušenosti s rozkladem politických, sociálních a kulturních pilířů moderny. Tento náraz pak narušil také do té doby hegemonní teoretické pozice a opozice v politické a sociální vědě. Odvážnější myslitelé ohlašovali konec klasického moderního věku, jehož problémy vydávali za přežilé. Po jisté době postmoderního oslnění však významná část badatelů na poli sociálních věd znovu obrátila pozornost k některým z odumírajících problémů, třebaže je formulovala v upravených definicích či novou terminologií. V 80. a 90. letech končícího století se tak mezi knižními a časopiseckými publikacemi, universitními kursy, či na vědeckých konferencích znovu výrazněji prosazují témata, která měla být odsunuta do dějin sociálněvědných disciplin. Snad ještě pozoruhodnější je razantní vstup tématu sociální exkluze do sociologických debat a pojednání, jenž zaznamenáváme v 90. letech. Upozorňuje nás mimo jiné – přes výše naznačený obraz zlomu v tradici sociálně vědního uvažování – na dvojí kontinuitu v myšlenkových tradicích, ze kterých oživený zájem o sociální exkluzi vychází. Téma sociální exkluze se totiž vynořilo a získalo na závažnosti mimo jiné v rámci diskusí o multikulturalismu a globalizaci, které jinak můžeme chápat jako dosavadní vyvrcholení postmoderního diskursu na poli sociálněvědního bádání. Odsud se nám dostává upozornění, že kulturní různost etnických, národnostních, náboženských, generačních a jinak definovaných sociálních skupin se neformuje vždy na pozadí jejich rovného přístupu k základním ekonomickým, politickým, či kulturním statkům; že ekonomická, politická a kulturní globalizace nevytváří jen nové možnosti, nýbrž je také pro některé uzavírá.
detail čísla