Archiv starších čísel

Sociální inkluze / Social Inclusion

2003 číslo 9 (ročník 0)
Sociální inkluze je v individuální rovině chápána jako sociální participace, jako přístup k životním šancím a k důležitým kvalitám života. V sociální rovině je spojována se sociální integrací, s kolektivitou, solidaritou, právy, legitimitou. V současné době zájem o problematiku sociální inkluze (a sociální exkluze) výrazně narůstá. Má to více důvodů. Jde především o reakci na procesy sociální diferenciace – diferenciace životních šancí, diferenciace dopadů sociálních rizik, diferenciace životních stylů, procesů „multikulturalizace“, individualizace a dalších změn. Sociálně dezintegrační tendence s tím vším spojené často oslabují sociální kohezi a mohou i zpochybnit principy, na nichž jsou moderní tržní demokracie založeny. Zájem o téma sociální inkluze a sociální exkluze je též projevem rostoucí reflexivity (post)moderní společnosti, vysoké aspirace a potence tržních demokracií rozšiřovat lidem dostupné možnosti životních voleb. Jsou přitom postupně odkrývány nové roviny a hlediska problému sociální inkluze – a společnost je k otázkám dříve opomíjeným stále vnímavější. Zde zaměřujeme svou pozornost na obecné otázky socialní inkluze, včetně problematiky občanských práv, na dimenzi politické inkluze, na vztah inkluze politické a kulturní (náboženské, národnostní), na dimenzi inkluze na trhu práce a v neposlední řadě na roli symbolického diskurzu pro sociální inkluzi a pro utváření sociální identity příslušníků menšin.
detail čísla

Otázky sociální inkluze romské komunity / Social Inclusion of the Roma Community

2003 číslo 10 (ročník 0)
Toto číslo Sociálních studií navazuje na číslo předchozí (9/2003) a téma sociální inkluze aplikuje na problematiku romské komunity.
detail čísla