Archiv starších čísel

Vymístění / Displacement

2004 číslo 2 (ročník 1)
Toto číslo je výsledkem více než dvouletého zájmu o hledání souvislostí mezi sociálně-kulturními fenomény migrace, exilu a formováním sociálních identit se zkušeností displacementu/vymístění. Vycházejíce z knihy Displacements (1994) editované Angelikou Bammer, jež byla naším hlavním zdrojem inspirace, položili jsme hlavní důraz na zachycení různých případů fyzického i symbolického vymístění. Vedle vymezení specifického pojetí vymístění jsme se snažili o propojení textuálních strategií a žitých zkušeností, které vymístění reprezentují. Snažili jsme se všímat si přítomnosti zkušenosti vymístění v každodenních kontextech a situacích, v různých formách vizuality, estetizace, symbolizace, politizace, literatury, emigrace, multikulturní krajiny a sociálního prostoru obecně. Domníváme se, že plodné sociálně-vědné myšlení se neobjede bez zakotvení abstraktních teoretických konceptů ve zkušenostech a fenoménech sociální reality.
detail čísla

Rozšířená Evropa: předpoklady, důsledky, problémy / An Enlarged Europe: Preconditions, Consequences, Problems

2004 číslo 1 (ročník 1)
Historický mezník vstupu do EU klade na státy střední a východní Evropy vysoké nároky, a to nejen z hlediska nezbytné vnitřní transformace. Země nevstupují do EU, popř. do NATO, ve fázi relativního klidu, ale naopak v období zásadních změn na mezinárodním poli. Stávají se partnery evropského společenství v momentě, kdy je Evropa poznamenána nejednotností a vznikem opozičních táborů. Formování „staré Evropy“ a „nové Evropy“, patrné v průběhu propuknutí irácké krize, je pro státy střední a východní Evropy výzvou, současně však i rizikem. Pro Českou republiku, která má již pětiletou zkušenost členství v NATO, ale na poli EU je nováčkem, znamená příslušnost k „nové Evropě“ šanci, jak zaujmout silnější pozici na poli mezinárodních vztahů. Má ale Česká republika k využití této možnosti dostatečný potenciál? Je na následky vstupu do EU dostatečně připravena? Využila téměř patnácti let postupného přibližování k finální reintegraci Evropy k profilaci vlastních zájmů a přípravě kapacit? Jsou zmapovány dopady procesu integrace na otázky vnitřní bezpečnosti, politický systém a jeho aktéry, trh práce a další sektory? Předkládaná Sociální studia nabízejí celkem sedm analýz psaných převážně z perspektivy politologie a mezinárodních vztahů. Spektrum témat však neobsahuje pouze rozbor aktuálních politických problémů, ale zahrnuje také výzkum fenoménů oboru sociologie a oblasti sociální práce.
detail čísla