České hodnotové proměny 1991 - 2008 (European Values Study)

110210143812.jpg
Czech Values Changes 1991 - 2008 (European Values Study)
4/2010 (ročník / volume 7)
V roce 2008 proběhla v evropských zemích již 4. vlna výzkumu European Values Study (EVS), tedy Evropské studie hodnot, rozsáhlého komparativního longitudinálního výzkumu, který chce poskytovat „vhled do idejí, přesvědčení, preferencí, postojů, hodnot a mínění občanů napříč Evropou.“ Opakovaná účast České republiky na tomto největším evropském sociálněvědním projektu umožňuje českým sociálněvědním badatelům přístup k datům, která ilustrují vývoj české společnosti ve sféře hodnot, postojů a mínění po roce 1989. Svou povahou jsou data z EVS daty longitudinálními (byť ne panelovými) a jelikož zahrnují již tři časové body, umožňují konstruovat vývojové časové řady, které jsou analyticky nesmírně cenné. Umožňují totiž posoudit dynamiku změn. Účast ČR v konsorciu EVS rovněž zajišťuje, že čeští badatelé mají možnost srovnávat český vývoj s vývojem v jednotlivých evropských zemích. Mít srovnatelné mezinárodní údaje, navíc v časové řadě, je pro poznání toho, co se děje „doma“, skutečným požehnáním. Výzkum EVS obsahuje řadu položek, které slouží jako indikátory dynamiky změn hodnot a postojů v dimenzích rodiny, partnerských vztahů, ekonomiky, práce, volného času, politiky, náboženství a morálky a jako takové jsou skutečnou studnicí sociologického bohatství.

Editorial
European Values Study - studnice informací o změně hodnot a postojů v ČR a v Evropě v posledních desetiletích
Ladislav Rabušic Petrová Kafková Marcela

Plný text v PDF

Stati
O tempora! O mores! Generační a věkové souvislosti morálky ve stárnoucí společnosti
Lucie Vidovićová
V našem příspěvku se zaměřujeme na otázky Evropského výzkumu hodnot věnované ospravedlnitelnosti různých typů jednání v inter- a intra- generační a kulturní perspektivě. Ospravedlnitelnost různých typů chování obecně narůstá, ovšem rozdíl v postojích není tak markantní, abychom mohli mluvit o revoluci v hodnotách české společnosti.
Info | Plný text v PDF

Současná česká religiozita v generační perspektivě
Marie Laudátová Vido Roman
Stať, kterou zde předkládáme, si klade relativně skromný cíl: nabídnout některé předběžné závěry z dostupných empirických kvantitativních dat a naznačit směr, kterým by se další sociologické studium české religiozity v generační perspektivě mohlo v budoucnu ubírat. Domníváme se, že sledované téma si zaslouží pozornost zejména ze dvou důvodů: 1. aktuální sociologická literatura dokládá, že jednoduchá sekularizační očekávání, že s každou novou příchozí generací bude míra sekularizace společnosti narůstat, nedošla svého naplnění.

Info | Plný text v PDF

Mezigenerační solidarita ve stárnoucí společnosti
Marcela Petrová Kafková
Stárnutí populace, které v naší společnosti probíhá, přináší kromě mnoha jiných důsledků i proměnu vztahů v rodině. Významné prodloužení střední délky života vede k tomu, že se etapa současné koexistence dvou dospělých generací výrazně prodlužuje. Poprvé v historii tak pravděpodobně prožijeme více let jako dospělí jedinci s žijícími rodiči než jako na nich závislé děti. Toto výrazné prodloužení vzájemné koexistence dvou dospělých generací znamená zásadní proměnu vztahu rodičů a jejich dospělých dětí.

Info | Plný text v PDF

Dochází v ČR ke konvergenci hodnotového profilu lidí žijících v manželství a nesezdaném soužití?
Martin Kreidl
V tomto textu chceme s použitím dat z výzkumů European Values Study z let 1991, 1999, 2008 empiricky dokumentovat tři skutečnosti: 1) Zda i v post-socialistické české společnosti existují hodnotové rozdíly mezi lidmi žijícími v manželství a kohabitaci (jak je to typické v jiných moderních demokratických společnostech). 2) Zda jsou tyto rozdíly vysvětlitelné vlivem třetích proměnných, například odlišnou tendencí mladších a méně vzdělaných lidí preferovat kohabitaci před manželstvím.

Info | Plný text v PDF

Postoje k příčinám chudoby v České republice v letech 1991 až 2008
Petr Pakosta Rabušic Ladislav
Předchozí výzkum ukázal, že Česká republika jako postkomunistická země prošla v posledních letech rapidními změnami sociální struktury, jež doprovázel nárůst sociálních nerovností. Zajímají nás obecně rozšířené představy o chudobě a důvodech, proč jsou lidé chudí, a to jako důležitý kulturní faktor sociální politiky. Narážíme nicméně na nedostatek literatury, která se touto problematikou zaobírá. Analyzovali jsme proto datové soubory z Evropského výzkumu hodnot (z let 1991, 1999 a 2008).

Info | Plný text v PDF

Hodnota práce u české veřejnosti v letech 1991 - 2008
Petr Mareš Katrňák Tomáš
Tato stať se na základě dat z European Values Study (výběrové reprezentativní soubory 1991, 1999 a 2008) zabývá hodnotou práce v české společnosti v současné době i posunem, kterým hodnota práce a jejich aspektů prošly od roku 1991, kdy se Česká republika poprvé ocitla mezi evropskými společnostmi zkoumanými v rámci tohoto longitudinálního výzkumu, až k datu poslední vlny v roce 2008.

Info | Plný text v PDF

Změna hodnotových preferencí české společnosti a tvůrců zahraniční politiky jako jeden z předpokladů transformace české zahraniční politiky
Šárka Waisová
Politická emancipace Československa po roce 1989 otevřela prostor pro zásadní restrukturalizaci politických, společenských a ekonomických poměrů. Politická transformace v Československu společně s novým geopolitickým diskursem po skončení studené války a změnou charakteru mezinárodního systému vytvořily podmínky pro (re)konstrukci českého národního zájmu a povahy české zahraniční politiky.

Info | Plný text v PDF