České hodnoty 1991-1999

080307171918.jpg
Czech Values 1991-1999
6/2001 (ročník / volume 0)
Obsahem tohoto čísla Sociálních studií jsou statě o českých hodnotách. Všechny vznikly na základě analýzy dat získaných ze dvou vln empirického šetření uskutečněného v České republice v roce 1991 a opakovaně v roce 1999 pod názvem Studie evropských hodnot (European Values Study - EVS), což je rozsáhlý komparativní projekt zahrnující dnes již téměř všechny evropské země. Jeho úkolem je opakované monitorování vývoje hodnotových preferencí se snahou zjistit, zdali dochází v evropském prostoru spíše k hodnotové konvergenci či divergenci. Kolekce statí, otištěných v tomto čísle, je první várkou analýz, které umožňují datové soubory EVS. Data EVS skýtají možnost přispět k hlubšímu poznání českých postojů, norem a hodnot.

Editorial
Úvodem
Ladislav Rabušic

Plný text v PDF

European Values Study - Studie evropských hodnot
Jan Řehák

Plný text v PDF

Stati
Legitimita demokracie a důvěra v instituce v České republice
Klára Vlachová
Tento článek se zabývá legitimitou demokracie a jejím vztahem k důvěře v České republice. Úvod nabízí rekapitulaci teorií o legitimitě demokracie a podmínkách nutných pro tuto legitimitu, což je fakt, na němž tento článek staví. Autorka rozlišuje mezi podporou demokracie jako formy vlády a spokojeností s vývojem demokracie v (určité) zemi a pátrá po faktorech, na nichž závisí. Jako vysvětlující faktory autorka nejprve testuje důvěru v instituce, poté politickou kulturu a osobní charakteristiky.
Info | Plný text v PDF

Změna hodnot v České republice a Inglehartova hodnotová typologie
Blanka Řeháková
Souborná výzkumná zjištění ukazují, že zde existuje vztah mezi postmaterialistickými hodnotami a širokým spektrem sociálních otázek sahajících od environmentalismu po voličské chování. Článek prověřuje, zdali toto platí také v případě České republiky. Tento výzkum analyzuje data z Evropské studie hodnot, která proběhla v letech 1991 a 1999, takže nám také umožňuje odhalit posun v hodnotách.

Info | Plný text v PDF

Xenofobie po česku - jak si stojíme mezi Evropany?
Aleš Burjanek
Článek přispívá k diskusi o xenofobii v evropských zemích. V první části se zabývá konceptem xenofobie, jeho obecnými rysy, dynamikou a nabízí možná vysvětlení jeho příčin. Druhá část článku přináší výsledky analýzy dat z Evropské studie hodnot. Autor využívá údajů z 23 zemí a soustředí svůj zájem na rozsah xenofobie, vnímání různých skupin "cizinců", podobnosti a rozdílnosti mezi zeměmi a koreláty xenofobie.

Info | Plný text v PDF

Češi: zaměstnání a práce. Jak jsou Češi spokojeni ve své práci
Petr Mareš
Česká populace připisuje velký význam práci, ať už jako zdroji výdělku, tak jako sféře realizace vlastního lidského potenciálu. Faktorová analýza aspektů práce odhalila tři obecné faktory práce: "instrumentální a výměnný" faktor, "sociální" faktor a faktor "sebenaplnění". Důležitost přisouzená jednotlivým pracovním aspektům se liší u členů jednotlivých sociálních tříd, stejně jako mezi muži a ženami uvnitř těchto tříd.

Info | Plný text v PDF

České výchovné hodnoty: tradiční, nebo moderní?
Milada Rabušicová Rabušic Ladislav
V tomto textu autoři analyzují dva datové soubory z Evropské studie hodnot (1991, 1999), aby prozkoumali výchovné preference české veřejnosti. Pokládají si čtyři otázky ohledně vlastností, které by měly být podporovány při domácí výchově dětí.

Info | Plný text v PDF

Náboženství a sekularizace v České republice
Dušan Lužný Navrátilová Jolana
S využitím dat z Evropské studie hodnot z let 1991 a 1999 (a jiných dat: ISSP 1998 - Náboženství a výzkumů veřejného mínění) se tento článek snaží naznačit rozsah sekularizace v současné české společnosti. Ukazuje, kterak proces strukturální diferenciace vede ke snižujícímu se významu institucionalizované náboženskosti a privatizaci náboženství, stejně jako k rostoucímu přesvědčení českých občanů o nevhodnosti snah církví ovlivňovat politiku nebo ekonomiku. Článek také otevírá otázky počtu věřících a podob jejich víry.

Info | Plný text v PDF

Recenze
Jay MacLeod: Ain’t No Makin’ It: Aspirations & Attainment in a Low-Income Neighborhood
Tomáš Katrňák

Plný text v PDF

Pierre Bourdieu: Nadvláda mužů
Iva Šmídová

Plný text v PDF

Jan-Olav Henriksen, Arne Johan Vetlesen: Blízké a vzdálené
Mirka Nečasová

Plný text v PDF

Wolfgang Beck et al. (eds.): Social Quality: A Vision for Europe
Marie Valentová

Plný text v PDF

Bronislava Gabrielová, Bohumil Marčák: Kapitoly z dějin brněnských časopisů
Pavel Večeřa

Plný text v PDF

Václav Štětka et al. (eds.): Média a realita
Monika Metyková

Plný text v PDF

Zprávy a informace
Vznik Gender centra na Fakultě sociálních studií MU
Lucie Jarkovská

Plný text v PDF

Zřízení Institutu pro sociální otázky
Tomáš Sirovátka

Plný text v PDF