Čakanie na „našu“ Mohanty: Formovanie feministického diskurzu počas transformácie a jeho kritiky

Waiting for “Our” Mohanty: The Formation of Feminist Discourse During the Transition and Its Critiques
RUBRIKA: Studie

Klíčová slova/Key words:

ČESKY: Ranný postsocialistický feminizmus, feminizmus Východ-Západ, transformácia, hegemónia, ideológia, feministické poznanie, koniec postsocializmu
ENGLISH: Early post-socialist feminism, feminism East-West, transition, hegemony, ideology, feminist knowledge production, post-socialism

Anotace

V tomto článku nasledujem líniu súčasnej českej feministickej kritiky, ktorá sa zamerala na vplyv transformačných ideológií na rannú postsocialistickú feministickú teóriu v Česku (v kontexte CEE). Ďalej si požičiavam prístup Kiosseva a Budena, aby som prešetrila transformačnú rétoriku zapustenú do skorých prác českých a slovenských feministiek. Tvrdím, že určité rečové obraty a tón reči obmedzili ich politickú predstavlivosť. Následne dávam túto kritiku do súvislosti s prácami zaoberajúcimi sa inštitucionalizáciou feministických diskurzov v CEE, aby som postihla určité mocenské línie, ktoré štruktúrovali proces udomácňovania sa feministických teórií a rodovej/genderovej analýzy. Na záver navrhujem, že ďalšia analýza na priesečníku týchto dvoch kritických prístupov by nám poskytla nové možnosti prístupu ku kategórii rodu/genderu poučenej postsocialistickým kontextom, ktorý zo svojej podstaty kladie otázky o politickom kódovaní feministického projektu.


Abstract

In this article, I follow the line of recent Czech feminist critique discussing the impact of transition ideologies on early post-socialist feminist theory in the Czech Republic (with ramifications for Central and Eastern Europe). Employing the approach of Kiossev and Buden, I further study the transition rhetoric employed in the works of early Czech and Slovak feminists. I argue that it was the set of rhetorical figures and modes of speech navigating their discourse which resulted in limitations on their political imagination. Furthermore, I frame this critique within the larger context of the institutionalization of feminist discourses in CEE to highlight possible power lines which structured the process of the domestication of feminist theories and gender analysis in the region. Finally, I propose that pursing analysis on the intersection of these two critical lines opens avenues for the renegotiation of possibilities that the category of gender may offer when cautiously informed by the post-socialist context which, by definition, questions the political coding of the feminist project.


Plná verze článku | Článek ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB