Život v pohybu

080307165911.jpg
Life in Motion
1/2006 (ročník / volume 3)
Pohyb současného světa a v současném světě má mnoho podob, rovin a trajektorií. My jsme se v tomto čísle zaměřili zejména – i když ne výhradně – na příklady přeshraniční migrace osob, zejména na způsoby hledání příležitostí v novém prostředí, na způsoby, jakými se v něm migranti zabydlují a jimiž zároveň často udržují vztah k místům svého původu. Zůstat ve styku s prostředím, odkud migranti odešli, se dnes zdá být snazší než dříve, kdy byli odkázáni na krajanské spolky, udržování starých zvyků, stavbu pomníků a občasné dopisy. V době internetu, levných telefonních linek, satelitních televizí a snadných peněžních transferů malých částek je vazba s původním domovem bezprostřednější: migranti mohou například nejen pravidelně podporovat své příbuzné doma, mohou zároveň sledovat a prožívat jejich každodenní radosti a strasti, stejně jako aktuální vývoj politické situace v domovské zemi nebo výsledky oblíbeného fotbalového klubu.

Editorial
Změna je život - ale jaký?
Radim Marada

Plný text v PDF

Stati
Moderní migrace. Stěhování se zvláštním významem
Kateřina Sidiropulu Janků
Pojem migrace podstupuje v posledních letech proces zmnožování významů. Článek představuje migraci obyvatelstva jednak jako fenomén, jednak jako výzvu ke konceptuálnímu vyrovnání se se zmíněným "stěhováním se zvláštním významem" napříč různými vědními disciplínami. První část článku představuje vedle současných statistik světové migrace také terminologii, která se v politice a vědě používá pro označení migrujících osob.
Info | Plný text v PDF

Imigrace a nový náboženský pluralismus. Srovnání situace v EU a USA
José Casanova
Článek se zaměřuje na nové ne-evropské imigranty v USA a zemích EU a zvláště na náboženství (primárně islám), která si s sebou do nových destinací přinášejí. Text srovnává situaci v USA se situací v zemích EU, stejně jako odlišné tradice vyrovnávání se s problémem role náboženství ve veřejném životě a přizpůsobování se náboženským "jiným" v západní Evropě a v USA.

Info | Plný text v PDF

Exkluze v liberálním státě: případ politiky imigrace a občanství
Christian Joppke
Cílem tohoto článku je ukázat, jak liberálně-univerzalistická logika práv jedince a ne-diskriminace vpadla do oblasti vytyčování hranic a definice členství, které jsou často líčeny pod vlivem partikularistického budování národa. Současné západní státy pokračují v „exkluzi“, avšak individuálním a sebe-limitujícím způsobem, který se značně liší od otevřeně diskriminačních exkluzí na úrovni skupiny, uplatňovaných v minulosti.

Info | Plný text v PDF

Uvíznuti v nelegalitě
Daniel Topinka
Článek se zaměřuje na popis pohybu nelegálních pracovních imigrantů v České republice, přičemž představuje perspektivu a zkušenosti aktérů - nelegálních migrantů. V textu se autor mimo jiné věnuje otázce diverzifikace sociálního prostoru nelegality, v němž nalézá tři významné "shluky". V rámci každého z nich vybral jeden životní příběh nelegálního migranta. V jejich příbězích se zaměřuje na jejich "neviditelný pohyb" a uvádí některé praktiky zneviditelnění.

Info | Plný text v PDF

Klientský systém a ukrajinská pracovní migrace do České republiky
Michal Nekorjak
Pracovní migrace z Ukrajiny do České republiky probíhá již patnáct let. Během tohoto období si Ukrajinci vypracovali několik strategií, které jim umožňují přístup na český pracovní trh. Jednou z těchto strategií je participace na organizovaném systému zvaném "klientelismus", která mezi ostatními zaujímá dominantní úlohu. Klientelistický systém lze v termínech moci a výdělku rozdělit do tří stádií. Na vrcholu pomyslné pyramidy stojí skupiny organizovaného zločinu, na spodku ukrajinští dělníci.

Info | Plný text v PDF

Turista a turizmus ako metafory pohybu a pohybu človeka v modernej společnosti. K niektorým vybraným koncepciám sociológie turizmu
Ivan Chorvát
V současném světe jsme všichni turisty - takové a podobné myšlenky se objevují ve vícero pracích Zygmunta Baumana či Johna Urryho. Michel Maffesoli ve své práci O nomádství píše o návratě pudu bloudění, v důsledku kterého se z každého stává cestovatel neustále hledajíci nějaké „jinde“. I pro mnoho jiných autorů je turista modelem pro moderního člověka obecně (MacCannell) a turismus tím, co ztělesňuje u moderního člověka hledání smyslu a stává se symbolem světa, ve kterém žijeme.

Info | Plný text v PDF

Diaspora mezi snem a realitou. Znovuobjevená společenství pro transnacionální svět?
Eleonóra Hamar
Předkládaný text se zaměřuje na doplňování a reinterpretace významu diaspory, tak jak je v několika svých dílech navrhli Jonathan a Daniel Boyarinovi. Texty bratrů Boyarinových stály na samém počátku vzniku tzv. diskurzu o diasporách na počátku 90. let 20. století a byly v mnoha ohledech formativní pro uvažování o diasporách v post-koloniální a kritické sociální teorii.

Info | Plný text v PDF

Domov a jiná místa/ne-místa formování kulturních identit
Csaba Szaló
Tento text sleduje dvojí cíl. Na jedné straně v souladu se současnou kulturně-antropologickou kritikou obecně přijaté představy zakořeněnosti ukazuje, že společenství, ke kterým nás naše kulturní identity vážou, jsou sice zprostředkována místy, ale ta nemusí mít nutně charakter lokálních kultur. Neboli poukazuje na to, že kulturní identity formují naše vztahy k sobě samým a druhým tím, že zvýznamňují naši příslušnost k určitým společenstvím, která však nemusí být nutně společenstvími žité přítomnosti každodennosti.

Info | Plný text v PDF

Recenze
T. Uth Thomsen, L. Drewes Nielsen, H. Gudmundsson (eds.): Social Perspectives on Mobility
Alexandr Pešák

Plný text v PDF

Paul Virilio: Polar Inertia
Marek Šebeš

Plný text v PDF

Aihwa Ong: Flexible Citizenship: The Cultural Logics of Transnationality
Irena Kašparová

Plný text v PDF

Rogers Brubaker: Ethnicity without Groups
Anna Garčicová

Plný text v PDF

Sue Heath, Elisabeth Cleaver: Young, Free and Single? Twenty-somethings and Household Change
Marcel Tomášek

Plný text v PDF