Analýza procesu profesionalizace v občanském sektoru očima jeho aktérů

Process of Professionalisation of the Civil Sector from the Point of View of Its Actors
RUBRIKA: Profesionalizace občanského sektoru

Klíčová slova/Key words:

ČESKY: občanský sektor, organizační změna, profesionalizace, mocenská struktura, dobrovolníci
ENGLISH: civic sector, organizational change, professionalization, power structure, volunteers

Anotace

Tato stať se věnuje profesionalizaci občanského sektoru v ČR a jejímu vlivu na změnu probíhající v kultuře a organizační struktuře neziskových organizací. Konkrétně se jedná o změnu rolí dobrovolníků a celkové uspořádání mocenských vztahů po příchodu nových aktérů – profesionálů – do těchto organizací. Dále je, s využitím integrace organizační teorie a studia dobrovolnictví, potažmo profesionalizace v neziskovém sektoru, věnována pozornost možným změnám, ke kterým dochází v důsledku profesionalizace v oblasti cílů a strategií neziskových organizací: komplexitě, formalizaci a specializaci. K popisu a pochopení procesu profesionalizace a některých z jeho konsekvencí je využito případové studie jedné české ekologické neziskové organizace. Záměrem je doplnit teoretické diskuse o empirická zjištění, jež mohou přinést odpovědi na otázku, „co se děje v neziskovém sektoru“, a to formou rekonstrukce významů, kterými se aktéři dané neziskové organizace řídí a na základě nichž konstruují své jednání.


Abstract

experts both in conventional occupations and socials groups and in the new ones. This articleaims to examine the process of professionalization of civic sector in Czech Republic and the influence of this process on culture and organizational changes in nonprofit sector. The process of professionalization and its consequences is demonstrated on the case studies of Czech ecological nongovernmental organizations which are regarded as the representatives of civic sector. The emphasise is put on the point of view of actual actors. Professionalisation – increasing degree of professionals working as staff and also asexperts – produce a specific sort of social actors in the civic sector. These new actors determine, controle and legitimize new norms and rules. They also become one of the major normative authorities and occupy the power positions in the sector. On the contrary volunteers without adequate scientific knowledge are displaced to service and passive roles. These cultural and organizational changes (apart of other things) influence the level and way of civic participation and development of social capital in civic sector.


Plná verze článku