Bílá místa

Blank Spots
1/2014 (ročník / volume 11)
Bílá místa v sociálních vědách mohou vystupovat ve dvojím významu. První význam se odvozuje z tradice osvícenské vědy a pozitivismu. Ta na pomyslné mapě poznání vyznačuje bílou barvou místa, jejichž zaplnění nám chybí k tomu, abychom dosáhli úplného poznání. Cesta za poznáním znamená rozsvěcování nových a nových pochodní, na jehož konci stojí svět plně zalitý světlem, ve kterém není místo pro sebemenší temné zákoutí. Přestože je představa pokroku a kumulace vědění zapuštěna v samotných základech modernity, těch, kdo by se s ní byli ochotni ztotožnit, bychom dnes našli mnohem méně než před sto lety. Přerod modernity z její rané, industriální fáze do fáze reflexivní a kritika, kterou na adresu pozitivistické a kumulativní vědy snesli autoři jako Lyotard, Feyerabend nebo Beck, vrátily naději všem cestovatelům: bílá místa nemizí. Věda sice bude nadále zodpovídat aktuální otázky a odstraňovat bílá místa, zároveň však bude vytvářet bílá místa nová. Zaplnění starých bílých míst nejenže vytváří bílá místa nová, ale může také nechat zbělat ta místa, jejichž vybarvení jsme již brali za definitivní. Proces poznávání nabývá povahy kráčení s lucernou, která střídavě vrhá světlo tam a onde, nikdy však světlem nepokryje celý svět. A co více – samotný svět se už nejeví jako konečná realita, ale připomíná spíše tekuté písky, které neustále proměňují svůj tvar a znehodnocují naše minulé odpovědi.

Editorial
Hic sunt leones
Pavel Pospěch Vido Roman

Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

Studie
Čakanie na „našu“ Mohanty: Formovanie feministického diskurzu počas transformácie a jeho kritiky
Zuzana Kepplová
V tomto článku nasledujem líniu súčasnej českej feministickej kritiky, ktorá sa zamerala na vplyv transformačných ideológií na rannú postsocialistickú feministickú teóriu v Česku (v kontexte CEE). Ďalej si požičiavam prístup Kiosseva a Budena, aby som prešetrila transformačnú rétoriku zapustenú do skorých prác českých a slovenských feministiek. Tvrdím, že určité rečové obraty a tón reči obmedzili ich politickú predstavlivosť.
Info | Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

Postkolonialismus a dekolonizace: základní vymezení a inspirace pro sociální vědy
Ondřej Lánský
Tato teoretická studie se zabývá některými metodologickými a teoretickými přínosy postkoloniálního myšlení pro současné sociální vědy a pro pochopení moderní společnosti a jejích významných vývojových trendů. Text tohoto článku nejprve představuje vybraná základní témata postkoloniálního myšlení a zároveň se pokouší obecný interpretační rámec postkolonialismu kontextualizovat pro české odborné prostředí a uzpůsobit jej pro použití v příslušné sociální analýze.

Info | Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

Spor o abstraktní práci: Ke konceptuálnímu založení kritiky politické ekonomie
Martin Nový
Stať si všímá nedávné marxistické debaty o abstraktní práci a usiluje o její zpřítomnění v českém sociologickém prostředí. Podle Marxe má práce, jež vytváří zboží, dvojaký charakter: jako konkrétní práce je specificky užitečnou aktivitou; jako abstraktní práce přidává ke svému produktu hodnotu. Předmětem debaty je aktuální náplň kategorie abstraktní práce. Interpretační problém lze nalézt v rozporné formulaci, která tento koncept vymezuje v Marxově práci.

Info | Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

Vzhled jako kognitivní zkratka v politickém uvažování: Experimentální studie vlivu stereotypů na hodnocení politiků v prostředí se silnou přítomností politických témat
Roman Chytilek Eibl Otto Hrbková Lenka
Tento experimentální výzkum navazuje na studie zaměřené na vliv vzhledu kandidáta na volební rozhodování voličů a adaptuje dané téma na české podmínky. Vzhled je důležitým zdrojem stereotypů, jež mohou voliči využít jako informace potřebné k výběru politického kandidáta. Na rozdíl od většiny dostupné literatury není důraz v této studii kladen pouze na vizuální stránku kandidátů, ale především na jejich pozice v politických tématech.

Info | Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

„Neviditelní“ aktéři v policy analysis
Eva M. Hejzlarová
Cílem článku, který je situován na pomezí veřejné politiky a sociologie, je najít teoretickou a metodologickou oporu pro formulování postojů tzv. „neviditelných“ aktérů. Tento pojem je zaváděn pro účely článku ve snaze popsat fenomén aktérů, kteří nejsou ve veřejném prostoru vidět a slyšet a obtížně se s nimi v rámci policy analysis pracuje.

Info | Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

Spiritualita v nových sociálních hnutích: Případová studie neziskové organizace Embercombe
Jana Obrovská
Mnoho sociologických teorií předpokládá privatizovanou a sociálně bezvýznamnou povahu individualizovaných a de-institucionalizovaných forem spirituality. Tato práce se tomuto pojetí vzpírá: rozebírá alternativní spiritualitu zaměstnanců a dobrovolníků neziskové organizace Embercombe (UK) a ukazuje ji jako deprivatizovanou. Embercombe pořádá jak kurzy osobnostního rozvoje, tak environmentálně a sociálně zaměřené programy. Tato organizace je v práci vymezena jako součást sítě nového sociálního a náboženského hnutí (New Age) a tzv. holistického milieu.

Info | Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

Recenzní stať
Sexuální scénáře v paradigmatické a postparadigmatické společnosti
Martin Fafejta
John H. Gagnon a William Simon ve své knize Sexual Conduct argumentují, že homosexualita mezi ženami je nepřirozená, avšak nepřirozená přesně tím způsobem, jakým je každé lidské chování nepřirozené: totiž tak, že nemá žádný jasně předurčený a pevný tvar a obsah.
Info | Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

Recenze
Nicky Gregson: Living with Things: Ridding, Accommodation, Dwelling. Anthropology Matters, Volume 2
Lucie Galčanová

Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

David Graeber: Fragmenty anarchistické antropologie
Tomáš Profant

Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

Lucie Jarkovská: Gender před tabulí. Etnografický výzkum genderové reprodukce v každodennosti školní třídy
Jana Obrovská

Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB