Balancování rodinného života a pracovní kariéry v kontextu analýzy pozice žen na pracovním trhu

Balancing Family Life and Professional Career in the Context of an Analysis of Women´s Position on the Labour Market
RUBRIKA: Stati

Klíčová slova/Key words:

ČESKY: pracovní trh, genderová rovnost, zaměstnanost žen
ENGLISH: labour market, gender equality, female employment

Anotace

Článek se zabývá problémem balancování rodinného života a pracovní kariéry v zemích Evropské unie a v České republice, přičemž speciální pozornost věnuje pozici žen na trhu práce. Naše analýza postupuje ve dvou krocích. V prvním kroku srovnáváme zkoumané země s ohledem na faktory poptávky a nabídky práce (indikátory participace/nonparticipace na trhu práce, diskriminace žen na trhu práce, lidského kapitálu a břemene domácí práce). Ve druhém kroku se pak snažíme identifikovat (s využitím clusterové analýzy) různé skupiny/shluky zemí, jež ve vztahu k daným faktorům vykazují podobné rysy. Díky tomu můžeme vymezit tři hlavní režimy ženské pozice na trhu práce (jihoevropský, skandinávský a smíšený) a umístit Českou republiku tohoto triangulárního rámce.


Abstract

The paper deals with the problem of balancing family life and professional career in the European Union countries and in the Czech Republic while special attention is paid to the position of women on the labour market. Our analysis is conducted in two steps. In the first step we simply compare the researched countries with respect to labour demand and labour supply factors (labour market participation/nonparticipation indicators, indicators of discrimination of women in the labour market, indicators of human capital, and burden of domestic labour). In the second step we try to identify (with the help of cluster analysis technique) various groups/clusters of countries having similar features concerning the analyzed factors. Thanks to this we are able to define three main regimes of women’s position on the labour market (South-European, Scandinavian and mixed regime) and position the Czech Republic within this triangular framework.


Plná verze článku