Bariéry otcovských tranzícií

Barriers within Fatherhood Transitions
RUBRIKA: Stati

Klíčová slova/Key words:

ČESKY: otec, otcovství, rodičovské bariéry
ENGLISH: father, fatherhood, parenthood barriers

Anotace

Muži, ktorí sa stávajú otcami, prechádzajú dvoma hlavnými zmenami: tranzícia k otcovstvu a prechod/y vnútri otcovstva. Na tieto zmeny je možné nazerať ako na zmeny v uvedomovaní si biologického a sociálneho otcovstva. Obe zmeny sú významné z pohľadu budovania otcovskej (rodičovskej) roly a budovania vzťahu k dieťaťu. Nasledujúca štúdia sa zameria na bariéry, ktoré môžu tieto zmeny spomaliť, obmedziť alebo im zabrániť. Text sa bude sústrediť na bariéry osobného a spoločenského charakteru. Špeciálna pozornosť bude venovaná bariéram prechodu vnútri otcovstva, ktorý má osobitný význam z pohľadu vplyvu na životný cyklus dieťaťa, rodiča a rodiny.


Abstract

Men who are becoming fathers go through two main phases: the transition to fatherhood and transition(s) within fatherhood. These transitions can be perceived as changes in the realization of biological and social fatherhood. Both transitions are significant from the perspective of the construction of both a father (paternal) role and a child-focused relationship. This study examines the barriers that may interfere with, slow down, or interrupt these transitions and changes. The analysis focuses on the personal and social character of these transitions and changes. Special attention is directed toward the barriers to transition within fatherhood, as this may significantly impact the lifecycle of a child, the parent and the family.


Plná verze článku