Bariéry rodičovství

Barriers to Parenthood
4/2011 (ročník / volume 8)
V sociálních vědách je fakt, že podoba rodiny a rodičovství se v České republice během posledních dvaceti let výrazně proměnila, hojně reflektován. Také diskuse nad příčinami těchto proměn představuje časté téma všech, kdo se problematikou rodiny zabývají. Mezi různými zjištěními však stále existuje rozpor. Na jedné straně pozorujeme na úrovni demografického chování výrazný pokles sňatečnosti a porodnosti a nárůst počtu rozvodů, bezdětných párů nebo dětí narozených mimo manželství, na druhé straně výzkumy hodnot ukazují nepříliš velké změny v postojích mladé generace k manželství, rodičovství a ideálnímu počtu dětí. Tento rozpor může naznačovat, že existují bariéry, které preferovaná rozhodnutí týkající se rodičovství či rodinného života obecně blokují. Monotematické číslo Sociálních studií, které čtenáři předkládáme, se chce zaměřit právě na možné překážky stojící na cestě k rodičovství.

editorial
Kde hledat bariéry rodičovství?
Beatrice Chromková Manea Fučík Petr

Plný text v PDF

Stati
Prodlužující se soužití s rodiči jako odkládání dospělosti?
Alena Macková
Teoretická stať se zabývá otázkou prodlužování soužití dospělých dětí se svými rodiči jako jedním z indikátorů prodlužování samotné tranzice k dospělosti, a tak také možnému odkládání dalších dílčích kroků v tranzici k dospělosti - jako je manželství či plození dětí. Ve spojení s dlouhotrvajícím soužitím s rodiči se vynořují termíny jako italští „mamma boys“, „parasite singles“, „co-residing adults“, „twixters“ či „hikikomori“ v Japonsku, kde je termín spojen se sociální izolací a stává se sociálním problémem.
Info | Plný text v PDF

Bariéry otcovských tranzícií
Juraj Potančok
Muži, ktorí sa stávajú otcami, prechádzajú dvoma hlavnými zmenami: tranzícia k otcovstvu a prechod/y vnútri otcovstva. Na tieto zmeny je možné nazerať ako na zmeny v uvedomovaní si biologického a sociálneho otcovstva. Obe zmeny sú významné z pohľadu budovania otcovskej (rodičovskej) roly a budovania vzťahu k dieťaťu. Nasledujúca štúdia sa zameria na bariéry, ktoré môžu tieto zmeny spomaliť, obmedziť alebo im zabrániť. Text sa bude sústrediť na bariéry osobného a spoločenského charakteru.

Info | Plný text v PDF

Řekni, kde ti muži jsou? O chybějících mužích ve studiích reprodukce
Ladislav Rabušic Chromková Manea Beatrice
V kontextu velmi nízké až extrémně nízké plodnosti, kterou zaznamenávají mnohé vyspělé země tohoto světa, se vedou permanentní debaty o tom, jaké jsou příčiny toho, že se rodí tak malý počet dětí, který nezaručuje ani prostou reprodukci obyvatelstva.

Info | Plný text v PDF

Souvislosti partnerství a mateřství: Vliv partnerského vztahu na rozhodování žen o mateřství
Michaela Bartošová
Rodičovství je podle představ mladých lidí realizováno ideálně v rámci stabilního partnerského vztahu a jako společné rozhodnutí obou partnerů. Partnerský vztah je považován za jednu z klíčových podmínek rodičovství a jeho absence může vstup do rodičovské fáze významně blokovat. Text je shrnutím části výsledků kvalitativního výzkumu zaměřeného na rozhodování o mateřství na příkladu žen, které porodily své dítě po třicítce nebo ve stejném věku zůstávají bezdětné.

Info | Plný text v PDF

Determinanty oddalování početí dítěte
Zdeňka Lechnerová
Cílem tohoto článku je prezentovat reprodukční strategie mladých lidí ve věku od 27 do 29 let žijících v České republice. Analyzovali jsme kvantitativní data vztahující se k problematice determinantů oddalování rodičovství a očekávání spojených s rodičovskými rolemi.

Info | Plný text v PDF

„Postav dům…“: Česká rodinná odysea – začátek
Iva Šmídová
Stať zachycuje osudy 26 mladých rodin z Brna a okolí zhruba pět let poté, co se jim narodilo první dítě. Analýza a následná prezentace v textu se snaží vymezit oblasti, kde lze v empirické praxi (podle výpovědí komunikačních partnerek a partnerů) odhalit rozpouštění genderově duálního světa, i ty, které naopak zůstávají jeho baštami.

Info | Plný text v PDF

Cizí geny, naše dítě? Rozhodování o rodičovství v procesu léčby neplodnosti
Lenka Slepičková
Text se zabývá medikalizací bezdětnosti, vyplývající z fyzické neplodnosti, skrze reprodukční technologie. Je založen na výzkumu, během nějž byly provedeno 36 hloubkových rozhovorů s lidmi (5 muži a 31 ženami), kteří mají zkušenost s léčbou neplodnosti. Zaměřuje se na rozhodování páru ohledně léčby neplodnosti a budoucího rodičovství. Ukazuje na geneticizaci rodičovských vazeb a také na způsoby, jakými lidé léčící se pro neplodnost manipulují s různými typy rodičovství ve snaze naplnit společensky zakotvené představy o rodičovství.

Info | Plný text v PDF

Recenze
Hana Hašková: Fenomén bezdětnosti
Barbara Dobešová

Plný text v PDF

L. Jarkovská, K. Lišková, I. Šmídová a kol.: S genderem na trh. Rozhodování o dalším vzdělání patnáctiletých
Jaroslava Hasmanová Marhánková

Plný text v PDF