Blížíme se evropské kulturní identitě?

Towards a European Cultural Identity?
RUBRIKA: Stati

Klíčová slova/Key words:

ČESKY: evropská identita, kulturní a politická identita, rozšíření EU, střední Evropa
ENGLISH: European identity, cultural and political identity, EU enlargement, Central Europe

Anotace

Článek se zaobírá otázkou rozšíření Evropské unie ve vztahu k evropské identitě. Autor diskutuje koncepty národního státu, politické a kulturní identity a vztahuje je k případu Evropské unie, aby demonstroval lišící se odůvodnění stojící v základech konstituce Evropské unie (utvářené hlavně technokratickými a manažerskými metodami) a národních států (kombinujících kulturní a politickou moc). Probírá komplexitu těchto otázek v souvislosti s rozšiřováním Evropské unie o země střední Evropy a věnuje pozornost synkretické povaze hlasu středoevropských zemí, jehož mohou v Evropské unii užívat.


Abstract

The article deals with the question of European Union enlargement in relation to European identity. The author discusses the concepts of nation state, political and cultural identity and relates them to the case of the European Union to demonstrate the differing rationale behind the constitution of the European Union (constituted mainly by technocratic and managerial methods) and nation states (that combine culture and political power). He discusses the complexity of these issues in relation to the enlargement of the European Union by Central European countries and draws attention to the syncretic character of the voice that Central European countries may use within the European Union.


Plná verze článku