"Cikáni" – rasa, nebo způsob života?

"Gypsies" - Race, or Way of Life?
RUBRIKA: Stati

Klíčová slova/Key words:

ČESKY: Bauman, Foucault, cikán, nacistické rasové teorie, rasa, Rómové
ENGLISH: Bauman, Foucault, gypsy, Nazi racial theories, race, Romanies

Anotace

Stať analyzuje důvodové zprávy a rozpravy, které byly předneseny v Národním shromáždění republiky Československé při schvalování „Zákona o potulných cikánech a podobných tulácích“ v roce 1927. Primárním cílem bylo zjistit, jak v nich byl chápán termín „cikán“, zdali jako kategorie biologická (rasová) nebo sociální (způsob života, v tomto případě charakterizován potulkou). Zároveň byly analyzované texty studovány z hlediska tezí Foucaultovy knihy Dohlížet a trestat a Baumanovy práce Modernita a holocaust. Ústřední otázka zněla: Měly proslovy zákonodárců blíže k normalizační moci a disciplinaci (Foucault) a „cikánství“ bylo chápáno sociálně, nebo k zahradnické moci a kategoriálnímu vraždění (Bauman) a „cikánství“ bylo chápáno biologicky (rasově)? V závěru stať analyzuje české a slovenské předpisy a nařízení z doby, kdy na území bývalého Československa nastoupily ke slovu nacistické rasové teorie. Článek dospívá k závěru, že jak v daném zákoně, tak i v počátcích války sehrávaly podstatnou roli pro posouzení „cikánství“ ukazatele sociální, ne rasové.


Abstract

The paper analyzes the parliamentary debates and explanatory reports from the Czechoslovak National Assembly during the passing of the “Law on Traveling Gypsies” in 1927. The primary goal of the paper is to find out if the term “gypsy” was understood as a biological category (race) or a social one (mode of life characterized by traveling). At the same time, the analyzed texts are studied from the perspective of a thesis based on Foucault’s Discipline and Punish and Bauman’s Modernity ant the Holocaust. Were the ideas expressed in legislators’ statements closer to the normalization power and discipline (Foucault) in which “gypsiness” was seen as a social fact, or to the gardening culture and categorical murder (Bauman) in which “gypsiness” was seen as a racial category? Finally the paper analyzes the Czech and Slovak wartime decrees concerning Gypsies that were induced by Nazi racial theories. The article comes to the conclusion that both in the law and in decrees issued at the beginning of the war the Gypsies were identified mainly through the social indicators, not racial ones.


Plná verze článku