Cizinci a našinci mezi školou a každodenností

Foreigners and Natives between School and Everyday Life
2/2014 (ročník / volume 11)
Vietnamský chlapec hraje fotbal, romská dívka si hraje na lékařku a vyšetřuje plyšového medvídka, blonďatá holčička nabízí svačinu černošskému chlapečkovi, který čte Bibli. Ideální školní třída nebo fikce? Ti z nás, kteří prošli českým vzdělávacím systémem a čtou tyto řádky, za svou školní historii mnoho spolužáků migrantů neměli, nebo si z různých důvodů jejich etnicky odlišný původ neuvědomovali. Vzhledem k sílící migraci po roce 1989 bude zkušenost etnické rozmanitosti ve školních lavicích pro další generace o poznání častější. Na tento trend reaguje sociálněvědní výzkum, který se zejména ve své variantě pedagogické, psychologické a sociologické podílel na genezi (sice stále ambivalentní, dnes již ale byrokraticky zavedené) kategorie „žáků se sociálním znevýhodněním“, k nimž vydatně upíná svou pozornost. Předložené tematické číslo si klade ambici posílit analytickou, teoretickou a metodologickou erudici, s níž je možné (a jak se domníváme i potřebné) k jinak dobře popsané a prozkoumané oblasti vzdělávání žáků z etnických menšin přistoupit.

Editorial
Cizinci a našinci mezi školou a každodenností
Adéla Souralová Obrovská Jana

Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

Tematické studie
Sociálna štruktúra v detskej skupine a sociálny habitus predškolských detí
Martin Kanovský Turanská Monika
Cieľom tohto článku je empiricky preskúmať rôzne spôsoby, ako si predškolské deti vo svojich rovesníckych skupinách vytvárajú, udržujú a reprodukujú svoje sociálne vzťahy, ako si ich reprezentujú a ako je udržovaná a reprezentovaná hierarchická sociálna štrukúra v detských rovesníckych skupinách. našou závislo premenno je lineárne hierarcické usporiadanie, založené na zúčastnenom pozorovaní dyadických agonistických interakcií medzi deťmi. Našimi nezávislými premennými sú exekutívne funkcie detí, ako aj ich socio-ekonomický status.
Info | Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

Kultúrny kapitál a formovanie edukačného poľa v Bosne a Hercegovine počas rakúsko-uhorskej okupácie
Andrej Mentel
Článok analyzuje sociálne dôsledky vytvárania centralizovaného školského systému v Bosne a Hercegovine počas rakúsko-uhorskej okupácie (1878-1918). V zmysle koloniálnej politiky Benjamina von Kállaya je vytvorenie centralizovaného školského systému jednou zo zásadných podmienok ekonomického a sociálneho rozvoja. Tento projekt však viedol k rôznym odlišným trajektóriám založeným na príslušnosti k jednotlivým etno-religióznym skupinám produkujúcim odlišný habitus.
Info | Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

Rituály s „těmi druhými“: Perspektiva interakčních rituálů ve školní etnografii etnicky různorodých třídních kolektivů
Jana Obrovská
V tomto článku se zaměřuji na neracionální aspekty vzdělávání, specificky na rituální dimenzi vztahů ve školní třídě. Předpokládám při tom, že rituály mohou sehrávat důležitou roli v interakcích mezi žáky navzájem a žáky i jejich učiteli. Samozřejmá povaha rituálů se může problematizovat obzvláště tam, kde někteří žáci nemají kompetence k úspěšnému zapojení do rituálních událostí.
Info | Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

Vzdělané dítě jako úspěšné naplnění migračního a rodičovského projektu? Vietnamské matky, jejich děti a vzdělanostní aspirace
Adéla Souralová
Děti vietnamských imigrantů bývají často považovány za premianty excelující na základních a středních školách, a to nejen v českém kontextu, ale také třeba v USA, kdy jsou již od devadesátých let považováni za „modelovou populaci“ schopnou integrace, až asimilace. Předkládaný text je příspěvkem do debaty o vzdělanostních aspirací dětí migrantů a první generaci migrantů.
Info | Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

Studie mimo téma
Které hodnoty ovlivňují vstup do manželství?
Martin Kreidl Moravcová Lucie
V posledních dekádách došlo v ČR, podobně jako v jiných zemích, k zásadním změnám v rodinném a reprodukčním chování – mezi nimi také k poklesu sňatečnosti a odkládání vstupu do manželství. Tyto změny bývají vykládány z perspektivy druhé demografické tranzice, která postuluje, že ve společnosti dochází k posilování hodnot negativně ovlivňujících individuální rozhodnutí vstoupit do manželství. Nicméně vliv hodnotového profilu jednotlivce na vstup do manželství dosud nebyl explicitně modelován.
Info | Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

Kulturní struktura občanské společnosti v diskurzu místních referend
Veronika Frantová
Autorka v textu nabízí analýzu místních referend v České republice z perspektivy kulturní sociologie Jeffrey C. Alexandera. Referenda jsou obvykle chápána jako součást rozhodování probíhajícího v rámci politické sféry, a jako taková zkoumána pomocí nástrojů politické sociologie. Alternativní výkladový rámec představují Alexanderova koncepce relativně autonomní občanské sféry a jeho teoretický projekt kulturní sociologie, které umožňují tento typ praktik vztahovat k symbolickému kódu občanské společnosti.
Info | Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

Recenze
Katrine Fangen, Thomas Johansson, Nils Hammarén (eds.): Young Migrants. Exclusion and Belonging in Europe
Denisa Sedláčková

Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

Cati Coe, Rachel R. Reynolds, Deborah A. Boehm, Julia Meredith Hess, Heather Rae Espinoza (eds.): Everyday Ruptures. Children, Youth and Migration in Global Perspective
Adéla Skoupá

Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

Mirca Madianou, Daniel Miller: Migration and New Media. Transnational Families and Polymedia
Monika Nemcová

Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB