Dělat gender

Doing Gender
RUBRIKA: Stati

Klíčová slova/Key words:

ČESKY: gender, předvádění genderu, pohlaví, pohlavní kategorie, sociální interakce
ENGLISH: gender, gender display, sex, sexual category, social interaction

Anotace

Cílem tohoto článku je rozvinout nové chápání genderu jako rutinního výkonu zakotveného v každodenních interakcích. Činíme tak kritickým zhodnocením stávajících pohledů na pohlaví a gender a zavedením důležitého rozlišení mezi pohlavím, pohlavní kategorií a genderem. Hlavním argumentem článku je tvrzení, že uznání analytické nezávislosti těchto konceptů je zásadním krokem pro porozumění interakčnímu fungování faktu bytí genderovanou osobou ve společnosti. Jádro našich poznámek míří k teoretické rekonceptualizaci, ale zvažujeme rovněž plodné směry, jimiž se na základě zmíněné reformulace může ubírat empirický výzkum.


Abstract

The purpose of this article is to advance a new understanding of gender as a routine accomplishment embedded in everyday interaction. To do so entails a critical assessment of existing perspectives on sex and gender and the introduction of important distinctions among sex, sex category, and gender. We argue that recognition of the analytical independence of these concepts is essential for understanding the interactional work involved in being a gendered person in society. The thrust of our remarks is toward theoretical reconceptualization, but we consider fruitful directions for empirical research that are indicated by our formulation.


Plná verze článku