Diagnóza F 64.0: Transsexualita optikou sexuologie

Diagnosis F 64.0: Transsexuality from the Sexuological Point of View
RUBRIKA: Stati

Klíčová slova/Key words:

ČESKY: genderové normy, normy sexuality, sexuologie, transsexualita
ENGLISH: gender norms, norms of sexuality, sexuology, transsexuality

Anotace

Předkládaný text představuje analýzu diskurzů, jejichž prostřednictvím je v sexuologii jakožto vědní disciplíně, a to především v českých sexuologických kruzích, konceptualizována transsexualita. Pomocí rozboru vybraných dokumentů se pokouší mapovat základní mezníky vývoje sexuologického náhledu na etiologii transsexuality a identifikovat genderové předpoklady, o než sexuologie svoje koncepce etiologie transsexuality opírala a opírá. Druhá část textu se zaměřuje na to, jakým způsobem se sexuologické předpoklady o genderu a sexualitě, na nichž je vystavěna současná etiologická koncepce transsexuality, promítají do pravidel standardizovaného diagnostického postupu, do jeho jednotlivých kroků a do kritérií, jež jsou pro potvrzení či vyvrácení diagnózy transsexuality určující. Na sexuologické diskurzy transsexuality je zde nahlíženo z poststrukturalistické perspektivy akcentující formativní aspekty sociálních diskurzů, a to zejména právě diskurzů vědy.


Abstract

This text is an analysis of discourses through which the discipline of sexology, particularly in the context of the Czech Republic, conceptualizes transsexuality. Based on the analysis of selected documents, the paper aims to map the essential turning points in the development of the sexological etiology of transsexuality. It also aims to identify the gender assumptions in which this conception of the etiology of transsexuality is embedded. The second part of the paper focuses on how sexological preconceptions of gender and sexuality form conventions of standardized diagnostic procedure, its singular techniques and its criteria for confirming or, on the contrary, disproving the diagnosis of transsexuality. The sexological discourses of transsexuality are theorized from a poststructuralist perspective, which accents the formative aspects of social discourses, and above all the discourses of science.


Plná verze článku