Dilemata občanské společnosti

080307165020.jpg
Dilemmas of Civil Society
1/2005 (ročník / volume 2)
Od svého znovuoživení v 70. a 80. letech 20. století se pojem občanské společnosti již natolik usadil v teoretických, politických a mediálních debatách, že se stal opět podezřelým. Klasická moderní idea, která znovu získala svěžest a přitažlivost v kontextu demokratizace dříve autoritářských režimů a s mobilizací nových forem emancipačních hnutí, se dnes často jeví spíše jako nátlakové zaklínadlo, jež vyvolává podrážděné reakce. Pro jedny se stala už poněkud otravným sloganem, pro druhé již neadekvátním analytickým nástrojem, pro další dokonce nebezpečnou a zavádějící ideologií. Nechuť dnes přichází hlasitěji zprava, ale jak uvidíme, i radikální levice stále nachází důvody ke kritice občanské společnosti. Pro kritickou sociální vědu je tato situace výzvou k prozkoumání kontradikcí, do nichž se dostala jak idea občanské společnosti, tak instituce, které ji mají ztělesňovat.

Editorial
Občanská společnost: mezi inkluzí a exkluzí
Radim Marada

Plný text v PDF

Historická dilemata
Paradoxy občanské společnosti
Frank Trentmann
Článek nabízí některá předběžná kritéria, která by měla sloužit pro zásadnější historické pojednání o klíčových teoretických otázkách: o vztahu mezi asociacemi a demokracií, mezi sociabilitou a veřejnou sférou, mezi občanskou společností a náboženstvím a mezi občanskou společností, národním státem, říší a kapitalismem.
Info | Plný text v PDF

Občanská inkluze a etnické identity
Od multikulturalismu k občanské integraci. Změny v západoevropských politikách integrace přistěhovalců
Andrea Baršová Barša Pavel
Článek rozebírá vývoj a útlum multikulturních imigračních politik realizovaných vládami v některých evropských zemích, zvláště ve Velké Británii a Nizozemí. Konstatuje, že posun od multikulturních politik k občanské integraci imigrantů není primárně výrazem pravicové xenofobie, ale spíše liberální reakcí na vzestup protizápadních postojů v některých segmentech imigrantských komunit a sociální problémy jako rostoucí segregace ve městech.
Info | Plný text v PDF

Vytvoření etnokulturních minoritních identit a jejich sociální inkluze
Eleonóra Hamar Szaló Csaba
Tento článek se soustřeďuje na praktický význam etnicity jako konstitutivního prvku etnokulturních identit. Na podkladu sociologie Pierra Bourdieu tvrdíme, že je zásadní reflektovat způsob, jakým praktický význam etnicity přispívá k sociální realitě etnokulturních identit, jak praktické vědění sociálních aktérů o etnicitě přispívá k jejich etnokulturní identitě.

Info | Plný text v PDF

Občanská společnost a demokracie
Na cestě ke společnosti světoobčanů? Nevládní organizace, sociální hnutí a "noví" aktivisté vně státních hranic
Ondřej Císař
V této stati podrobíme kritickému posouzení a případné reinterpretaci údajný demokratizační potenciál globální občanské společnosti. K tomu je nejprve třeba definovat postavení pojmu globální občanské společnosti v rámci studia globalizace. Následně budou vymezeny tři pozice (resp. tradice) v současné diskusi o možnostech realizace demokracie na nadnárodní úrovni. V rámci každé tradice bude defi nována funkce, kterou podle ní plní občanská společnost. Další sekce se obrátí k empiricky orientované analýze.
Info | Plný text v PDF

Koncept občanské společnosti, lobbování a veřejný zájem. Příčiny, podoby a důsledky demokratického deficitu v České republice
Karel B. Müller
Tato studie představuje fenomén lobbyingu v kontextu koherentní obecné teorie občanské společnosti a analyzuje příčiny a důsledky problematického přijímání lobbyingu společností v České republice. Úvodem je představeno jádro teorie občanské společnosti. Jde o pokus o komplementární přístup k normativní teorii občanské společnosti. Ve druhé části je uveden fenomén lobbyingu a jeho hlavní formy a funkce v liberální politice. Třetí část je historickou analýzou příčin problematického přijímání lobbyingu v ČR.

Info | Plný text v PDF

Profesionalizace občanského sektoru
Analýza procesu profesionalizace v občanském sektoru očima jeho aktérů
Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Tato stať se věnuje profesionalizaci občanského sektoru v ČR a jejímu vlivu na změnu probíhající v kultuře a organizační struktuře neziskových organizací. Konkrétně se jedná o změnu rolí dobrovolníků a celkové uspořádání mocenských vztahů po příchodu nových aktérů – profesionálů – do těchto organizací.
Info | Plný text v PDF

Růstová dilemata občanského sektoru
Radim Marada
Článek zkoumá otázku eroze občanských hodnot jako následku institucionální expanze občanského sektoru v uplynulých několika dekádách. S pozorností věnovanou této souvislosti se článek snaží polemizovat s rozšířenou tezí tvrdící, že jsou to komodifikace a etatizace stále více oblastí života, co představuje největší nebezpečí pro občanský sektor a jeho komunální étos solidarity, péče a empatie. Empirické důkazy tento populární pohled nepodporují.

Info | Plný text v PDF

Recenzní stati
Richard Sennett - Respekt ve světě nerovnosti
Pavel Procházka
Nová kniha Richarda Sennetta je očekávaným „pokračováním“ jeho úspěšné knihy Corrosion of Character: The Personal Consequence of Work in the New Capitalism, avšak může přinést mnohým čtenářům zklamání. Nenabízí totiž žádné jednoznačné řešení naléhavých problémů současného světa nastíněných v jeho předchozí knize. Nabízet jednoznačné řešení nebo lék ovšem není jejím účelem, není to kniha o praktické politice sociálního státu.
Info | Plný text v PDF

Odluka národa od státu. Reformulované občanství u Castlese a Davidsona
Petr Kouřil
Na příkladu občanství nám Castles a Davidson ukazují, jak éra globalizované modernity přináší nové podoby starých problémů. Integrace Jiného je pro oslabující národní stát nejen otázkou univerzalistické morálky, ale i čisté nutnosti. Avšak pokud chce být inkluzivním, nespočívá úkol v tom "jak", ale "do čeho" inkludovat. Jeffrey Alexander naznačuje, že v každé společnosti můžeme najít určitou "jádrovou skupinu", klíčovou pro úspěšnou integraci členů "vnějších skupin".

Info | Plný text v PDF

Recenze
Frank Trentmann (ed.): Paradoxes of Civil Society. New Perspectives on Modern German and British History
Alice Navrátilová

Plný text v PDF

John Urry: Sociology Beyond Societies: Mobilities for the Twenty-first Century
Kamil Mareš

Plný text v PDF

David Herbert: Religion and Civil Society
Roman Vido

Plný text v PDF

Charles Tilly: Social Movements, 1768-2004
Viktor Piorecký

Plný text v PDF

John A. Hall, Frank Trentmann (eds.): Civil Society. A Reader in History, Theory and Global Politics
Dušan Janák

Plný text v PDF

J. Majchrák, B. Strečanský, M. Bútora: Keď ľahostajnosť nie je odpoveď. Príbeh občianského združovania na Slovensku po páde komunizmu
Slavomíra Ferenčuhová

Plný text v PDF