Environmentalismus

Environmentalism
1/2013 (ročník / volume 10)
Již několik let ztrácí český environmentalismus společenský ohlas a tematicky ustupuje z veřejného diskurzu. I pokud odhlédneme od (snad) dočasných ekonomicko-politických příčin souvisejících s krizí, která vypukla v roce 2008, je defenziva českého environmentálního myšlení zřejmá. Cílem tohoto monotematického čísla je poskytnout prostor pro kritickou reflexi společenskovědních teorií environmentalismu posledních deseti let, pro jejich myšlenkové obohacení a pro zveřejnění výsledků empirického bádání v oblasti aktuálních environmentálních problémů.

Editorial
Environmentalismus a věda aneb co a jak se současným ústupem environmentálních témat
Bohuslav Binka

Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

Stati
Udržitelný nerůst. Nový zastřešující koncept v environmentální argumentaci?
Eva Fraňková Johanisová Naďa
Přes dvacet let trvající dominance pojmu udržitelného rozvoje v environmentální argumentaci vedla podle mnoha autorů k devalvaci jeho významového obsahu a ztrátě jeho schopnosti motivovat potřebnou změnu chování na úrovni jednotlivců i celé společnosti. O oživení radikálního étosu se pokouší koncept udržitelného nerůstu (sustainable degrowth), který získává váhu v rámci eko-sociálního hnutí i akademické debaty v posledním desetiletí.
Info | Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

A nezapomeňte na pokoru. Spor o postavení člověka v environmentální etice
Zdenka Sokolíčková
Zhruba od 60. let minulého století je na poli environmentální etiky živý spor mezi antropocentrickou a neantropocentrickou perspektivou. Volba východiska, které ovlivňuje další formování postoje člověka (kultury) ke světu, je klíčové pro teorii, avšak z hlediska potřeb dnešní společnosti nemá jednoznačné dopady na praxi. Neatropocentrismus (zastoupený Klausem Meyer-Abichem a Holmesem Rolstonem III) i antropocentrismus (reprezentovaný Johnem Passmorem a Günterem Patzigem) se často překrývají ve výchozích motivacích i v návrzích konkrétních opatření.

Info | Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

Obrana „antropocentrismu“
Vlastimil Hála
Tento článek se zaměřuje na novum, jež přinesla ekologická etika obecně interpretaci etické problematiky. Tím, že otevřela sféru přírody a „mimo-lidských“ bytostí jako relevantní předmět etiky a axiologie, překročila ekologická etika dosavadní přístupy vyjádřené v ekologických koncepcích, jež byly založeny pouze na intersubjektivních schématech. Podněty ekologické etiky přinášejí ovšem také další filosofické problémy, zejména v oblasti interpretace hodnot.

Info | Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

Pozměňovací návrh jako indikátor při přijímání české legislativy životního prostředí
Jan Skalík
Článek se zabývá vlivy na hlasování u legislativy životního prostředí v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. V úvodní části textu na základě kvantitativní analýzy porovnáme vliv skupiny sociodemografických a členských charakteristik poslanců na jejich hlasování.

Info | Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

Česká klimaskepse: úvod do studia
Petr Vidomus
Klimatický skepticismus se stává stále zřetelnějším a zjevně narůstajícím sociálním fenoménem. Západní teoretici doposud popsali různé formy, kterých skepticismus nabývá, i faktory, které jeho nárůst podporují. V posledních čtyřech až pěti letech pozorujeme v Česku známky podobného trendu, kdy se snižuje množství lidí, kteří antropogenní změny klimatu považují za závažné a postupně se zvětšuje podíl „skeptické populace“.

Info | Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

Zelení singles: Analýza profilů environmentalistických seznamek
Lukáš Kala
V rámci tohoto textu se zabýváme souvislostmi životního způsobu klientů zelených seznamek v kontextu individualizace společnosti a environmentálních problémů. Na základě výsledků kvantitativně-kvalitativní studie představujeme specifickou skupinu environmentálně zaměřených singles hledajících podobně hodnotově orientované partnery. Přinášíme kritický pohled na environmentální dimenzi jejich životního způsobu.

Info | Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

Spišští Romové a příroda: metodologicko-teoretický rámec výzkumu
Vojtěch Pelikán
V environmentalistice a příbuzných disciplínách se vede debata, jakým způsobem uchopit klíčové téma vazby mezi společností a přírodou. Pohled do romských osad na slovenské Spiši poskytuje v tomto ohledu podnětný empirický materiál, jenž naznačuje odlišnosti ve vnímání přírody i v environmentální dimenzi životního způsobu. Předložená studie diskutuje, jak tamní výzkum vhodně pojmout metodologicky i teoreticky. Text vyjasňuje rozdíl mezi chováním a vztahem a definuje dvojí dimenzi přírody – prostředí a princip.

Info | Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

Studenti píší
Environmentální myšlení Johna Ruskina a Josefa Šafaříka
Dominika Marešová
Tato práce vychází z bakalářské práce, která se zabývá dílem a vztahem dvou myslitelů – Johna Ruskina, viktoriánského kritika umění a sociálně-ekonomického teoretika – a Josefa Šafaříka, brněnského filosofa a esejisty spojeného s předlistopadovým disentem. První část práce je věnována představení environmentálních souvislostí myšlení autorů jednotlivě a jejich porovnání se známými environmentálními směry.
Info | Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB