Evropeizace

080307165402.jpg
Europeanisation
3/2007 (ročník / volume 4)
Číslo s titulem Evropeizace je reflexí současných výzev, které přináší politickým systémům, sociálním aktérům a kulturnímu prostředí evropský integrační proces. Různé typy politických a sociálních aktérů politické strany, zájmové skupiny, politické, ekonomické či kulturní elity, sociální hnutí, občanská sdružení i individuální aktéři) jsou aktivní součástí tohoto procesu a zároveň čelí výzvám a reagují na podněty, jež z neustále se měnícího prostředí Evropské unie vycházejí. Ambicí tohoto čísla je zachytit právě tuto dynamiku v perspektivě víceúrovňového vládnutí, víceúrovňové politické zkušenosti a sociálně kulturních identit.

Editorial
Evropeizace jako předmět výzkumu v sociálních vědách
Vlastimil Havlík Pšeja Pavel

Plný text v PDF

Stati
Paradoxy sociálního a politického působení náboženství v "sekularizované" Evropě
Zdeněk R. Nešpor
V souvislosti s rozšiřováním EU směrem na východ, problematikou (především muslimské) imigrace i současnými „kulturními válkami“ se objevují tendence vymezit EU jako náboženský nebo postnáboženský klub. Podle známého paradoxu J. Beckforda jsou hranice sekulární Evropy čím dál víc definovány v náboženských termínech. Americký sociolog J. Casanova sice soudí, že západní Evropa už dávno není křesťanskou oblastí, nicméně postkřesťanské odmítání desekularizovaných forem víry z ní přece jen dělá důležitý prvek veřejné sféry.
Info | Plný text v PDF

Reformy sociálně-ekonomických modelů v zemích EU: Teoretické přístupy
Vladimír Benáček
Rozsáhlé reformy v zemích EU jsou reakcí na nové trendy objevující se ve světě po pádu komunismu, s nimiž je minulý vývoj "státu blahobytu" v západní Evropě často v konfliktu.

Info | Plný text v PDF

Evropské federace zájmových skupin: Příležitost pro socioekonomické skupiny z nových členských zemí
Aneta Valterová
Evropská integrace a neustále vzrůstající význam nadnárodní úrovně rozhodování vedly k významným změnám prostředí, v němž operují zájmové organizace. Jeden ze způsobů, kterými se zájmové organizace vyrovnávají s těmito změnami, je sdružování do federací zájmových skupin na evropské úrovni. Tento článek si klade za cíl analyzovat možné výhody a příležitosti, které členství v evropských federacích přináší socioekonomickým zájmovým skupinám (odborovým svazům a zaměstnavatelským organizacím).

Info | Plný text v PDF

Jednota, či rozmanitost? Kulturní cíle evropské audiovizuální politiky a jejich aplikace v prostředí české televizní scény
Václav Štětka
Tato stať zkoumá kulturní předpoklady a cíle evropské audiovizuální politiky, reprezentované především Směrnicí č. 89/552/EHS o Televizi bez hranic, a praktické výsledky této politiky v prostředí české televizní krajiny. V první části autor stručně rekapituluje přítomnost a charakter kulturních cílů ve vývoji evropské vysílací legislativy. Následně se zaměřuje na prezentaci a kritické zhodnocení dosavadních výsledků politiky programových kvót, obsažené v článcích 4 a 5 uvedené Směrnice, napříč státy EU.

Info | Plný text v PDF

Dopad procesu europeizace na vzdělávání a vzdělávací politiku České republiky
Leona Šteigrová
Článek se zabývá otázkami procesu europeizace a jeho dopadu na vzdělávací politiku v ČR. Na počátku se čtenář seznámí s teoretickým kontextem procesu europeizace – zejména z hlediska jeho definice jako procesu vytváření institucí a interakcí mezi národní (případně regionální a lokální) a evropskou úrovní. Posléze je pozornost věnována hlavním aspektům vzdělávací politiky na národní úrovni a rozvoji této politiky v kontextu evropské spolupráce.

Info | Plný text v PDF

Popelka na cestě do Bruselu: České skupiny prosazující rovnost mezi ženami a muži a Evropská unie
Ondřej Císař Vráblíková Kateřina
Cílem tohoto textu je analyzovat dopady vlivu EU na české ženské skupiny. První sekce definuje teoretická východiska stati. Druhá sekce popisuje proměnu politického kontextu – domácí struktury politických příležitostí – v České republice v souvislosti s přístupovým procesem. Třetí sekce se zaměřuje na dopad změn ve financování ženských skupin, které od konce 90. let stále více spoléhají na evropské zdroje. Čtvrtá sekce podává analýzu transnacionální spolupráce, pro niž poskytlo nové příležitosti východní rozšíření EU.

Info | Plný text v PDF

Dvě dimenze evropeizace volebních programů: Případ České republiky
Vlastimil Havlík Vykoupilová Hana
Článek je příspěvkem k debatě o evropeizaci politických stran, která je jedním z hojně diskutovaných témat současné politologie. V příspěvku zkoumáme míru evropeizace českých politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR prostřednictvím analýzy volebních programů těchto stran. Míra evropeizace je zkoumána za pomocí dvojdimenzionálního konceptu sestávajícího z kvantitativní a kvalitativní dimenze. Kvantitativní dimenzí je myšlen prostor věnovaný tématu evropské integrace v jednotlivých programech.

Info | Plný text v PDF