Experimenty

Experiments
4/2015 (ročník / volume 12)
Experiment je ukotven především v tradici přírodních věd, přesto se lze s různými formami experimentální metody výzkumu setkat také ve vědách sociálních. Přes počáteční zdrženlivost sociálních věd vůči experimentu dochází postupně k rozvoji experimentální metodologie jako plnohodnotného nástroje sociálněvědního výzkumu a stále více se prosazuje názor, jejž vyjádřili Box, Hunter a Hunter: „Abyste mohli zjistit, co se stane, když něco změníte, je nezbytné to opravdu změnit“. Specifickým znakem procesu, během kterého si sociální vědy osvojují experimentální přístup, je simultánní využívání více teoretizujících pohledů na studovanou problematiku, čímž se rozšiřuje prostor k interdisciplinární spolupráci. Celá řada témat, která jsou zkoumána experimentálně, se zároveň nachází na pomezí více oborů. Cílem čísla je jednak dokumentovat pestré prolínání výzkumných i teoretických tradic, jednak povzbudit další rozvoj experimentálně zaměřených studií v českém sociálněvědním prostředí.

Editorial
Příliš dobré kauzální argumenty na to, aby byly pravdivé? Experimentální validita v postlacourovské době
Lenka Hrbková Chytilek Roman

Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

Studie
„Vidia ma?“ Zdanie, že sa niekto pozerá, zvyšuje čestnosť v modifikovanej hre Diktátor
Andrej Mentel Žihlavníková Romana
V tejto štúdii sme zkúmali vplyv zrkadla umiestneného pred účastníkmi na čestnosť v modifikovanej hre diktátor s explicitným pravidlom „Vezmi si len jeden kúsok odmeny“. Očakávali sme, že za experimentálnej podmienky sa účastníci budú správať čestne s vyššou pravdepodobnosťou. Prvá štúdia bola vykonaná na skupine predškolákov, a to v usporiadaní s jednou skupinou a opakovanou administráciou. Administrácia s experimentálnou podmienkou sa uskutočnila dva týždne po prvom kole.
Info | Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

Kvantitatívny pohľad na vplyv asymetrickej informácie na teóriu dôvery a teóriu reciprocity
Matúš Kubák, Gazda Vladimír Lejková Zuzana
Dôvera a reciprocita vstupujú do väčšiny osobných, sociálnych a ekonomických interakcií. Zatiaľ čo kooperatívne správanie sa môže rezultovať k úžitku partnerov interakcie, sebeckosť a nerecipročné jednanie môžu škodiť. V článku prezentujeme investičnú hru s plnou (symetrickou) informáciou a parciálnou (asymetrickou) informáciou. V experimente tiež zavádzame očakávania subjektov ohľadom správania sa protistrany interakcie. To nám umožňuje pozorovať vedľajšie motívy správania sa účastníkov experimentu.
Info | Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

Daňová morálka a daňové úniky v ekonomických experimentech
Jiří Špalek Špačková Zuzana
Dodržování daňové morálky je jednou z oblastí, kde laboratorní experimenty mohou přispět k pochopení individuální racionality ekonomických subjektů. Teoretický model založený na teorii očekávaného užitku a předpokladu racionálního jedince (homo oeconomicus) není schopen pokrýt a vysvětlit komplexitu individuálního rozhodování o (ne)dodržení daňových zákonů. Zároveň platí, že možnosti zkoumat daný jev „v terénu“ jsou omezené. Výsledky získané prostřednictvím laboratorního testování tak mohou pomoci zaplnit prázdná místa ve výzkumu.
Info | Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

Problematika experimentálního výzkumu buddhistických meditací
Silvie Kotherová
Meditace jsou od 60. let 20. století stabilní součástí moderního vědeckého výzkumu. V rámci psychologie jsou meditace chápány často terapeuticky, co je spojeno s misijními strategiemi buddhistických skupin směrem na Západ. Tato tendence určila i další psychologický výzkumný program a vedla k „naivní“ psychologizaci a homogenizaci meditací ignorujíc jejich kulturní, historický a náboženský kontext. S tím souvisí i nedostatečné definování pojmu meditace a jeho další uchopování pro potřeby experimentu.
Info | Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB