Genderové re-konstrukce

080909101832.jpg
Gender Re-Constructions
1/2008 (ročník / volume 5)
Gender už dávno není v českém prostředí novým pojmem. Používá se nejen v akademickém prostoru, ale i v diskursu státu a evropských struktur, v prostředí nevládních neziskových organizací a jejich aktivit či v mediálních promluvách. Čím více se ovšem o genderu mluví, tím častěji se stává, že je pojímán jen jako jakési módnější označení pro pohlaví. Avšak pokud mezi pohlavím a genderem nakreslíme rovnítko, zredukujeme tím socialitu na biologii, jinými slovy učiníme gender deterministicky spjatý s pohlavím, čímž ho esencializujeme. Kategorie genderu byla kdysi formulována proto, aby zachytila sociální dimenzi mužství a ženství a aby naznačovala možnost změny. Jestliže ji svážeme s pohlavím, paradoxně z ní učiníme podobně rigidní entitu, za jakou bylo na počátku této distinkce považováno právě pohlaví samo. Mluví-li se tímto způsobem o genderu, mluví se vlastně pořád o mužích a ženách a naše porozumění komplexní a dynamické sociální realitě se nikam neposouvá. Je tedy zásadním způsobem zapotřebí zvrstevnatět způsob, jímž koncept genderu uchopujeme.

Editorial
Re-konstruování genderu, pohlaví a sexuality
Kateřina Lišková

Plný text v PDF

Stati
Otcovství u porodu: Re-konstrukce genderových vztahů v rodině
Iva Šmídová
Text analyzuje současné české otcovství na empirickém podkladu rozhovorů s páry, jimž se narodilo první dítě. Interpretace se soustředila na událost porodu, na níž dokumentuje genderové aspekty fáze přechodu k rodičovství a mechanismy re/produkce genderových vztahů. Teoretická východiska analýzy jsou rámována sociologickými genderovými studii, genderovou analýzou společnosti, její reprodukcí a změnami.
Info | Plný text v PDF

"No co, tak je mi šedesát pět let": Vztah žen k viditelnému fyzickému stárnutí
Jaroslava Hasmanová Marhánková
Glorifikace mládí a rostoucí důraz na vnější tělesnost mohou mít závažné implikace pro zkušenost stárnutí a vztahování se k ideálům femininity, které se konstruují na pozadí idealizované představě ženského těla. Dosavadní uvažování o roli tělesnosti ve stáří přitom vztah k genderovým normám vztahujícím se k ideálům femininity spíše problematizovalo.

Info | Plný text v PDF

Diagnóza F 64.0: Transsexualita optikou sexuologie
Jana Dvořáčková
Předkládaný text představuje analýzu diskurzů, jejichž prostřednictvím je v sexuologii jakožto vědní disciplíně, a to především v českých sexuologických kruzích, konceptualizována transsexualita. Pomocí rozboru vybraných dokumentů se pokouší mapovat základní mezníky vývoje sexuologického náhledu na etiologii transsexuality a identifikovat genderové předpoklady, o než sexuologie svoje koncepce etiologie transsexuality opírala a opírá.

Info | Plný text v PDF

Spřízněni bez volby. Pornografie v sexuologickém, kriminologickém a feministickém diskursu
Kateřina Lišková
Tento text analyzuje pornografii jako předmět diskurzů sexuologie, kriminologie a anti-pornografického feminismu, přičemž klade důraz na neočekávané rezonance mezi nimi. Za prvé analyzuje sexualitu jako prostředek sociální soudržnosti, kterou jako takovou identifikují normativní obory sexuologie a kriminologie. Ve druhém kroku pak zkoumá vědecké aspirace sexuologie, která pomáhá legitimizovat sexuologické nároky ohledně sexuální normality a deviace. Dále se zaměřuje na body, v nichž sexuologická kategorizace reprodukuje a dále posiluje genderovou binaritu.

Info | Plný text v PDF

Dělat gender
Candace West Zimmerman Don H.
Cílem tohoto článku je rozvinout nové chápání genderu jako rutinního výkonu zakotveného v každodenních interakcích. Činíme tak kritickým zhodnocením stávajících pohledů na pohlaví a gender a zavedením důležitého rozlišení mezi pohlavím, pohlavní kategorií a genderem. Hlavním argumentem článku je tvrzení, že uznání analytické nezávislosti těchto konceptů je zásadním krokem pro porozumění interakčnímu fungování faktu bytí genderovanou osobou ve společnosti.

Info | Plný text v PDF

Serialita genderu: úvahy nad ženami jako sociálním kolektivem
Iris Marion Young
Tento článek rozvíjí nový teoretický přístup k genderu jako k sociální kolektivitě. Je zaměřen na nedostatky v konceptualizacích genderu v důsledku poststrukturalistických kritik esencialistických pohledů na gender. Snaží se vyhnout esencialismu, aniž by přitom přehlížel skutečnost, že gender je sociálně strukturovanou charakteristikou.

Info | Plný text v PDF