Genderově motivované a sexuální obtěžování na středních školách: hranice vhodného chování

Gender Based and Sexual Harassment at High Schools: the Limit of Appropriate Behavior
RUBRIKA: Stati

Klíčová slova/Key words:

ČESKY: sexuální obtěžování, genderově motivované obtěžování, střední škola, genderová citlivost
ENGLISH: sexual harassment, gender harassment, high school, gender sensitivity

Anotace

Článek se zabývá otázkou hranic mezi vhodným a nevhodným chováním vyučujících vůči studentkám a studentům na středních školách. Na základě dotazníkového šetření s účastí 1237 respondentů/ek ukazujeme, jaké učitelské chování se znaky sexuálního obtěžování, je studujícími považováno za nepříjemné a zároveň jak četné s ním mají zkušenosti. Jedna z částí použitého dotazníku byla inspirována dotazníkem SEQ, na jehož základě je možné české výsledky orientačně porovnávat s výskytem a mírou uvědomění sexuálního obtěžování v zahraničí. Z této komparace vyplývá přibližně obdobný výskyt obtěžujícího chování na středních školách v ČR, avšak výrazně nižší citlivost vůči jeho nevhodnosti, která se projevuje v tom, že čeští studující jsou tolerantnější vůči učitelskému chování s charakteristikami obtěžování. Míra kritičnosti je výrazně vyšší v případě dívek a dále v případech, kdy studující posuzují chování zasazené do konkrétního situačního kontextu. Toto zjištění má konsekvence pro formy prevence sexuálního obtěžování na školách a zároveň otevírá metodologické otázky užívání tzv. scénářů.


Abstract

The article discusses borders between proper and improper behaviour of teachers towards high school students. Based on a survey of 1,237 students, we show what types of teacher behaviour sexual harassment characteristics students consider unpleasant and how frequent their experiences with such behaviour are. One part of the survey instrument was inspired by SEQ which allows to compare Czech results with frequency and awareness of sexual harassment abroad. The comparison indicates about the same occurrence of sexual harassment in Czech high schools. However, it also shows significantly lower sensitivity to its inappropriateness. This translates to higher tolerance of Czech students to teacher behaviour with sexual harassment characteristics. Girls were significantly more critical than boys. Students were also significantly more critical when behaviour was considered in a concrete situational context. Research findings have implications for forms of sexual harassment prevention and also open methodological questions concerning the use of so-called scripts.


Plná verze článku