Individualizace

100309145518.jpg
Individualization
3/2009 (ročník / volume 6)
Naším cílem bylo poskytnout v tomto čísle místo těm zákoutím a prostorům společenských věd, ve kterých téma individualizace ještě nebylo tematizováno, nebo bylo tematizováno jen velmi okrajově. A dále takovým textům, které k analýze individualizace přistupují z dosud nepříliš využitých nástupních prostorů. Do této kategorie se řadí texty z environmentalistiky, vědního oboru tématem individualizace dosud nepříliš zasaženého.

Editorial
Individualizace jako téma společenských věd
Bohuslav Binka Vido Roman Marada Radim

Plný text v PDF

Stati
Čtyři dimenze individualizmu v environmentální perspektivě
Hana Librová
Text se snaží vnést do environmentálního diskurzu plnější pochopení individualizmu. V laických diskusích, ale i v odborných textech, environmentalisté individualizmus ztotožňují s egoizmem, s neochotou korigovat ekologicky riskantní chování, spotřební životní způsob a sobecké lpění na soukromí. V našem textu jsme použili typologii amerického sociologa Stevena Lukese, která je postavena na sémantických dimenzích individualizmu. Díky nim se můžeme zamýšlet nad environmentálními souvislostmi individualizmu z širšího zorného úhlu.
Info | Plný text v PDF

Spotřeba domácností a proces individualizace v environmentální perspektivě
Zuzana Krautová Librová Hana
Článek se z environmentálního hlediska zabývá vztahem spotřeby domácností a procesu individualizace. Ukazuje se, že domácnosti se svým spotřebitelským chováním podílí významně na devastaci životního prostředí. Na otázku, zda je proces individualizace hybnou silou rostoucí spotřeby, však nelze jednoznačně odpovědět. Text nabízí oba pohledy na možné působení individualizace. Empirický výzkum prokázal nižší a strukturálně ekologicky příznivější spotřebu u vybraných environmentálně uvědomělých domácností.

Info | Plný text v PDF

"Konformní nekonformisté" - konceptualizace současné podoby mainstreamové mládeže a její relevance pro sociologii mládeže
Michaela Pyšňáková
V článku jsou představeny problémy spojené s nejednotností chápání mainstreamu v samotné sociologii mládeže. Autorka se snaží vysvětlit, proč není vhodné zkoumat mainstreamovou mládež odděleně z kulturní a strukturální perspektivy. Dotýká se také některých zavedených stereotypů spojených s mainstreamem, jako jsou generace rodičů, konzumerismus a nepřátelský systém, na nichž demonstruje, že rebelie a nonkonformita nejsou dominantními charakteristikami většiny současné mládeže.

Info | Plný text v PDF

Studenti píší
Individualizace, individualismus a environmentální témata v sociologické a environmentalistické literatuře
Vojtěch Pelikán
Pohled do relevantních sociologických a environmentalistických časopisů ukazuje, že propojení individualizačních a environmentálních témat je zde velmi slabé. Mezi environmentalisty nacházíme individualismus většinou v nereflektovaném a intuitivním významu, jenž souvisí s kritikou moderny. Promyšlené propojení se objevuje u environmentálních etiků. V sociologii zůstává patrný zájem o její tradiční témata a dimenze vztahu k přírodě zde prakticky schází.
Info | Plný text v PDF

Duchovní dimenze waldorfské pedagogiky optikou reflexivní modernity
Jana Obrovská
Studie se zabývá analýzou duchovní dimenze waldorfské pedagogiky s pomocí konceptu reflexivní spirituality. Nastiňuje problémy různých pojetí náboženství ve vztahu ke zkoumání nových religiózních jevů v podmínkách pozdní modernity. Zachycuje vliv reflexivity modernity, při jejímž vymezení se autorka obrací k Anthony Giddensovi, na náboženství a jeho proměny rozebírá na třech relevantních úrovních – internalizace víry, deinstitucionalizace (a s ní související redefinice náboženské autority) a nahrazení legitimizace tradicí legitimizací vědou.

Info | Plný text v PDF

Recenze
Meredith McGuire: Lived Religion. Faith and Practice
Petra Závorková

Plný text v PDF