Komparativní přístup v historiografii a transnacionální historická problematika

Comparative Historical Approach and Transnational Historical Issues
RUBRIKA: Za hranice metodologického nacionalismu

Klíčová slova/Key words:

ČESKY: komparativní přístup, teorie a metodologie, transnacionální otázky, transnacionální přístupy
ENGLISH: comparative approach, theory and methodology, transnational issues, transnational approaches

Anotace

Článek představuje základní pravidla komparativního historického přístupu a snaží se nabídnout pohled na vztah mezi historickou komparací, transnacionálními přístupy a transnacionální problematikou jako předmětem výzkumu. Úroveň analýzy je teoretická, založená na aktuálních metodologických diskusích ohledně komparativních přístupů a autorových reflexí. První dvě části jsou deskriptivní, vymezují povahu a pole komparativního přístupu a pojednávají o teoretických postulátech historické komparace. Třetí část poukazuje na rozdíl mezi transnacionální problematikou jako předmětem výzkumu a tzv. transnacionálními přístupy jako metodologickými koncepty a naznačuje jeho dopad pro komparativní historii. Poslední část je reflexivní a všímá si role a možností komparativního historického přístupu při definování a analýze transnacionální problematiky.


Abstract

The article presents the basic rules of comparative historical approach and tries to offer a view on the relation among the historical comparison, transnational approaches and transnational issues as a matter of research. The level of analysis is theoretical, based on recent methodological discussions concerning comparative approaches and author’s reflections. The first and the second part are descriptive, delimit the nature and the field of comparative historical approach and deal with the theoretical postulates of historical comparison. The third part points out the difference between transnational issues as a matter of research and so called transnational approaches as methodological concepts and indicates its consequences for the comparative history. The last part is reflective and shows the role and the possibilities of comparative historical approach in defining and analyzing transnational issues.


Plná verze článku