Město zbožné a město bezbožné

Religious City, Irreligious City
RUBRIKA: Život ve městě

Klíčová slova/Key words:

ČESKY: město, racionalizace, náboženství, sekularizace, sociální stratifikace, urbanizace
ENGLISH: city, rationalization, religion, secularization, societalization, social stratification, urbanization

Anotace

Klasické sekularizační teorie vnímaly urbanizaci jako jeden z procesů, které se pod hlavičkou modernizace podílejí na rozkladu světa tradičního náboženství. V tomto pohledu město představuje symbol sekulární modernity. Symbolizuje odkouzlený prostor, prostor charakterizovaný instrumentální racionalitou a pluralismem perspektiv. Pokud se ovšem podíváme na město společně s Maxem Weberem, uvidíme poněkud barvitější obrázek. Ve své Sociologii náboženství Weber píše, že křesťanství jako dominantní náboženství západního světa vzešlo právě z městského prostředí helénistického světa. Zde hraje město roli náboženské inovace. Jaký je tedy vztah mezi náboženstvím a městem? Cílem tohoto článku je načrtnout některé aspekty tohoto problému a zaměřit se na mnohovrstevnatou povahu a nejednoznačnost vlivu městského prostředí na náboženský život jedince i společnosti v pre-moderní a moderní éře.


Abstract

Traditional secularization theories saw urbanization as one of the processes that under the heading of modernization participate in destroying of the world of traditional religion. In this view city there represents the symbol of secular modernity. It symbolizes a disenchanted space, a space characterized by instrumental rationality and a pluralism of perspectives. However, if we look at the city with Max Weber, we can see a more colourful picture. In his Sociology of Religion Weber writes that Christianity as the dominant religion of the Western world originated precisely in the urban environment of Hellenistic world. Here, the city plays the role of a source of religious innovation. What then is the relationship between religion and the city? The aim of this paper is to sketch some aspects of this problem, and to focus on the multi-layered nature and ambiguity of the influence of the urban environment on the religious life of the individual, as well as society, in the pre-modern and modern eras.


Plná verze článku