Náboženství a modernita v současné sociologii náboženství

Religion and Modernity in the Contemporary Sociology of Religion
RUBRIKA: Náboženství a modernita/Religion and Modernity

Klíčová slova/Key words:

ČESKY: náboženství, modernita, postmodernita, sekularizace, individualizace, sociologie náboženství
ENGLISH: religion, modernity, secularization, modernization, individualization, sociology of religion

Anotace

Tento článek se zabývá otázkou vztahu mezi modernitou a náboženstvím. Klasické sekularizační teorie předpokládaly, že s příchodem modernity ztrácí (tradiční) náboženství svůj společenský vliv a význam stejně jako dopad na životy moderních jedinců. Toto tvrzení se stalo známým jako "sekularizační teze". Nicméně empirická realita nepotvrdila takové proroctví: náboženství nadále představuje důležitý prvek v sociálním světě. Sociologové náboženství byli nuceni přehodnotit své teoretické představy a koncepty a přiznat, že dopad modernity na náboženství může být složitější a víceznačnější, než tvrdili jejich předchůdci. Text uvádí několik autorů, kteří se zabývají teoretickými úvahami o osudu náboženství v modernitě a kteří sdílejí přesvědčení o schopnosti modernity vytvářet své vlastní specifické formy náboženství, odlišné od těch tradičních.


Abstract

The paper deals with the question of the relationship between modernity and religion. Classical secularization theories supposed that with an advance of modernity (traditional) religion loses its social influence and significance as well as its hold over the lives of modern individuals. This statement has become known as the “secularization thesis”. However, empirical reality has not confirmed such a prophecy: religion continues to represent an important element in the social world. Sociologists of religion have been forced to revise their theoretical notions and concepts and admit that the impact of modernity on religion may be more complex and ambivalent than their predecessors claimed. The text introduces several authors who are interested in theoretical reflections of the fate of religion in modernity and who share belief about ability of modernity to produce its own specific forms of religion different from the traditional ones.


Plná verze článku