Negativita ve studování na umělecké škole

Negativity in Studying in the Art School
RUBRIKA:

Klíčová slova/Key words:

ČESKY: umělecké vzdělání, feminismus, negativita, psychoanalýza, sexuální rozdíly
ENGLISH: art education, feminism, negativity, psychoanalysis, sexual difference

Anotace

Ačkoli umění v rámci binárních protikladů většinou stává na straně feminity, moderní umělectví je v zásadě šité na míru maskulinnímu subjektu a tak vylučuje existenci jiného - umělkyně. Stejně tak „stávání se umělcem“, které je institucionálně rámováno studiem na vysokých uměleckých školách, ženám aspirujícím na umělkyně nenabízí možnost stát se umělkyní, aniž by nedošlo k popření zásadních aspektů jejich jedinečné a ženské identity. Práce interpretuje několik dílčích událostí provázející diplomovou práci „Feministický akční výzkum – Jak studovat na umělkyni?“ realizovanou na Fakultě výtvarných umění FaVU VUT v roce 2010. Rámcem pro interpretaci těchto událostí jsou práce post-Lacanovských feministických autorek a jejich čtení teorie objektních vztahů Melanie Klein. Tato práce ukazuje, že elementem, který strukturuje zkušenost studování na umělkyni, je především přístup a vztah k negativitě.


Abstract

Although within the binary oppositions art is traditionally situated on the side of femininity, the concept of modern artist fits particularly to masculine subject. As such, it excludes the existence of the other – a woman artist. Similarly, the process of becoming an artist, which is institutionally framed by studying in art schools, does not offer women the possibility to become an artist without denying crucial aspects of their singular and woman experiences. The work interprets some particular events which accompanied a dissertation project called “Feminist action research – How to study to become a woman artist?” realised at the Faculty of Fine Arts FaVU VUT in 2010. Reading of those events draws on the post-Lacanian feminist authors and their interpretation of the work by Melanie Klein. It shows that it is the access and relationship to negativity, which structures the experience of art students and which thus, simultaneously, triggers and reproduces sexual difference.


Plná verze článku