Nejasné loajality: způsoby přináležitosti a nepatření migrantů v transnacionálních sociálních polích

Uncertain Loyalties: Ways of Belonging and Non-belonging of the Migrants in Transnational Social Fields
RUBRIKA: Dilemata transnacionálních identit

Klíčová slova/Key words:

ČESKY: občanství, migrace, inkluze/exkluze migrantů, transnacionalismus, translokační pozicionalita
ENGLISH: citizenship, migration, inclusion/exclusion of migrants, transnationalism, translocational positionality

Anotace

Koncepty inkluze a exkluze jsou v dnešní době běžnou součástí nejen akademického, ale i politického diskurzu o migraci. Tyto normativní koncepty a jejich užívání jsou zakořeněny v obrazu migrace jako permanentního jednosměrného pohybu mezi teritoriálně vymezenými národně státními společnostmi. Transnacionální perspektiva poukazuje na rozmanitost migranty obývaných sociálních světů překračujících hranice národních států a na mnohost přináležitostí migrantů. Nastoluje tak otázku re-konceptualizace procesu inkluze/exkluze migrujících jedinců a skupin. Cílem textu je jednak shrnout kritickou debatu, která se rozvinula okolo konceptu integrace pod vlivem transnacionálního paradigmatu, jednak diskutovat některé sociologické otázky spojené s tématem začleňování migrantů, které transnacionální perspektiva otevírá.


Abstract

The concepts of inclusion and integration are significant parts of both academic and public discourses on migration. These terms and their utilization are rooted in the image of migration as a permanent unidirectional movement between territorially bounded nation state societies. The transnational perspective points to a variety of migrants’ social worlds transcending the borders of nation states and plurality of migrants’ belongings and it challenges such a conceptualization of inclusion/exclusion of migrating individuals and groups. The paper discusses the re-conceptualization of the process of inclusion/exclusion of migrants in transnational social fields. It brings attention to the ways of belonging and non-belonging of the migrants to the multiple communities both “here” and “there” and the ways their belongings are contested and transformed. It argues that the frame of belonging is an important empirical question to avoid normative assumptions of migrants’ integration into the receiving nation state container society. Moreover, the transnational perspective raises the question of the link between behavioural participation of the migrants in various social systems both “here” and “there” and felt belonging to various civic communities.


Plná verze článku