Nová média

091012102248.jpg
New Media
2/2009 (ročník / volume 6)
Předkládané číslo Sociálních studií se zabývá širokou paletou společenských aspektů a implikací nových informačních a komunikačních technologií, jejichž expanze do všech oblastí sociálního života, včetně sfér naší každodennosti či intimity, přináší z pohledu sociálních věd nové otázky a badatelské výzvy. V tomto čísle jsme chtěli otevřít prostor zejména pro empirické studie i teoretické reflexe užívání internetu a dalších tzv. nových médií (mobilních telefonů, PC, herních konzol apod.), jejich vlivu na proměny sociálních rolí, mezilidských interakcí a vztahů, veřejné sféry či občanské participace, stejně jako na proměny kolektivních i osobních identit.

Editorial
Nová média v perspektivě sociálních věd
Václav Štětka Šmahel David

Plný text v PDF

Stati
Verejné a súkromé v komunikácii: Blog ako príklad pro adolescenty
Pavol Rankov
Tato studie se zaměřuje na rozlišení mezi koncepty veřejného a soukromého v kontextu komunikačních procesů a zkoumá tyto koncepty ze dvou pohledů: viditelnosti (skrytý vs. otevřený) a kolektivity (individuální vs. sociální).
Info | Plný text v PDF

Význam členství v online fanouškové komunitě pro adolescenty
Hana Macháčková Blinka Lukáš
Studie se zaměřuje na zmapování významu příslušnosti k online fanouškovské komunitě u adolescentů. Výsledky popisují vliv členství v marginalizované online komunitě na identitu adolescentů. Za reprezentanta specifického a marginalizovaného fenoménu byla vybrána subkultura anime a mangy, která je zaměřena na japonské seriály, filmy a komiksy charakteristické specifickým stylem kresby. Bylo realizováno 17 online rozhovorů s fanoušky registrovanými na serveru www.otakuland.cz. Mezi participanty (8 žen a 9 mužů) byli zastoupeni velmi aktivní pisatelé i tzv.

Info | Plný text v PDF

Online komunity v České republice: Analýza členů a jejich sociálního kontextu
Martina Veselá Šmahel David
Článek se věnuje tématu online komunit v České republice. Naším cílem bylo zjistit, zda a jakým způsobem se členové online skupin ve vybraných charakteristikách liší od ostatních uživatelů internetu. V rámci výzkumu byl analyzován reprezentativní vzorek české populace, data využitá k analýze byla získána v rámci „Světového projektu o internetu: Česká republika 2007“, za pomoci osobních rozhovorů.

Info | Plný text v PDF

Rozdíly mezi pravdivou a lživou online textovou komunikací
Václav Linkov Šmerk Pavel
V článku porovnáváme „běžnou“ a „lživou“ internetovou komunikaci vedenou přes Windows Live Messenger. Respondenti měli v experimentálně pojatém výzkumu nejprve za úkol komunikovat s druhou neznámou osobou, poté dostali za úkol komunikovat s jinou osobou a přitom předstírat identitu opačného pohlaví a lhát. Následně jsme porovnávali jazykové prostředky, které byly v obou typech komunikace používány.

Info | Plný text v PDF

Esej
Opoziční politika a internet: kriticko-rekonstruktivní přístup
Richard Kahn Kellner Douglas
Pokračující růst významu internetu jako nástroje pro organizaci nových forem informací a sociální interakce vyžaduje podle našeho názoru vytrvalé teoretické promýšlení z perspektivy, která je jak kritická, tak rekonstruktivní. Tím myslíme takový přístup, který je kritický vůči korporátním a mainstreamovým formám a způsobům užívání těchto technologií a který obhajuje rekonstrukci technologií za účelem podpory progresivních sociálních a politických aktivit.
Info | Plný text v PDF

Recenze
Nick Barham: Why Our Kids are Turning Their Backs on Everything We Thought We Knew
Michaela Pyšňáková

Plný text v PDF