Obřady loučení se zemřelými: Sekulární, náboženské nebo raději žádné pohřby?

Last Rites: Secular, Religious or Rather No Funeral Ceremonies?
RUBRIKA: Stati

Klíčová slova/Key words:

ČESKY: obřady loučení, občanský pohřeb, náboženský pohřeb, Česká republika
ENGLISH: last rites, civil funeral, religious funeral, Czech Republic

Anotace

Současné české pohřební obřady výrazným způsobem navazují na dobu vlády komunistického režimu, během kterého se celkem úspěšně podařilo nahradit velkou část náboženských pohřbů pohřby sekulárními. Na pozadí tohoto postupu studie popisuje a analyzuje současnou pohřební praxi, přičemž vychází ze dvou výzkumů, které se vzájemně doplňují. Obecné údaje o rozšíření preferencí současných obyvatel České republiky a zejména Středočeského kraje a Prahy pro náboženský, občanský nebo dokonce žádný pohřební obřad autorka čerpá z reprezentativního sociologického šetření ISSP 2008 - Náboženství III. Hlubší vhled do současné pohřební praxe pak vychází z kvalitativního terénního šetření provedeného autorkou ve třech lokalitách Středočeského kraje. Kombinace těchto dvou datových zdrojů umožňuje nejen popsat současné sekulární a náboženské pohřby, zachytit jejich rozšíření a významy, ale i objasnit stávající situaci, která je v evropském i celosvětovém kontextu unikátní. A to nejen vysokým zastoupením sekulárních pohřebních obřadů, ale zejména v posledních letech stále se rozšiřující praxí, kdy je tělo mrtvého pohřbeno bez jakéhokoliv kolektivního pohřebního obřadu.


Abstract

Contemporary Czech last rites follow noticeably those from the Communist era, during which significant part of religious funerals was replaced by forcibly introduced secular funerals. The paper describes and analyzes contemporary funeral practices with background knowledge of this path dependency. Mixed method approach was applied, and two different data sets were used. Firstly, data from Czech part of the International Social Survey Programme (ISSP) - Religion III gathered in 2008 was analysed to find out general ideas about proportions of preferred type of funeral ceremonies (religious, civil or none) amongst Czechs, with special attention given to residents in Central Bohemia Region and Prague. Secondly, qualitative field research conducted by the author in three towns in Central Bohemia provides deeper insight into contemporary funeral practices and its meaning according participants. Combining of these two data sources enables the author not only to describe most common secular and religious funeral ceremonies, but also to explain current public attitudes toward the last rites, which are utterly unusual in European and worldwide comparison. The fact that secular funerals are more popular than religious ceremonies belongs to most striking features, as well as recently spreading practice of cremation without any public funeral ceremony.


Plná verze článkuPlná verze článku