Od multikulturalismu k občanské integraci. Změny v západoevropských politikách integrace přistěhovalců

From Multiculturalism to Civil Integration: Recent Changes in the Integration Policies of Western Europan Countries
RUBRIKA: Občanská inkluze a etnické identity

Klíčová slova/Key words:

ČESKY: občanství, integrace, Islám, migrace, multikulturalismus
ENGLISH: citizenship, integration, Islam, migration, multiculturalism

Anotace

Článek rozebírá vývoj a útlum multikulturních imigračních politik realizovaných vládami v některých evropských zemích, zvláště ve Velké Británii a Nizozemí. Konstatuje, že posun od multikulturních politik k občanské integraci imigrantů není primárně výrazem pravicové xenofobie, ale spíše liberální reakcí na vzestup protizápadních postojů v některých segmentech imigrantských komunit a sociální problémy jako rostoucí segregace ve městech. Hlavním konfliktem, se kterým se integrační politiky musejí vypořádat, není střet mezi tradiční kulturou imigrantů a moderním životním způsobem evropských národů, ale spíše mezi liberálními institucemi a fundamentalistickými ideologiemi. Článek také reflektuje situaci v České republice, která se od roku 1989 postupně stává imigrační zemí.


Abstract

The article discusses the development and retreat of multicultural immigrant policies applied by governments in some European countries, in particular the U.K. and the Netherlands. It argues that the shift from multicultural policies towards the civic integration of immigrants is not primarily an expression of right-wing xenophobia, but rather a liberal reaction to the rise of anti-Western feelings in some segments of immigrant communities and to social problems such as growing segregation in the cities. The main conflict that integration policies have to address is not a clash between the traditional cultures of immigrants and the modern lifestyles of European nations, but rather that between liberal institutions and fundamentalist ideologies. The article also reflects upon the situation in the Czech Republic, which since 1989 has progressively become a country of immigration.


Plná verze článku