Otázky sociální inkluze romské komunity

080307171720.jpg
Social Inclusion of the Roma Community
10/2003 (ročník / volume 0)
Toto číslo Sociálních studií navazuje na číslo předchozí (9/2003) a téma sociální inkluze aplikuje na problematiku romské komunity.

Stati
Exkluze Romů na trhu práce a šance na jejich inkluzi
Tomáš Sirovátka
Etnická menšina Romů tradičně žila v České republice podobně jako v jiných postkomunistických zemích na samém okraji společnosti. Obvykle byla v závislosti na míře tolerance vystavena tlakům a praktikám ze strany majority směřujícím buď k násilné asimilaci, či naopak sociální izolaci. Dopady tržní transformace jsou tíživé zejména pro ty skupiny populace, které se obtížně vyrovnávají se změnami na trhu práce.
Info | Plný text v PDF

Afirmativní akce: Jiná diskriminace, anebo cesta k různosti?
Andrea Baršová Barša Pavel
Tento článek se opírá o příklad afirmativních akcí v USA v oblasti vzdělávání a zadávání veřejných zakázek. Na těchto opatřeních a soudních rozhodnutích, které se k nim vztahují, chceme ukázat, že afirmativní akce by měla být opřena o konsensus ohledně legitimity daného cíle a měla by mít jasně stanovené meze a přípustné metody. Dále naznačujeme přístupy k uskutečňování afirmativních akcí z pohledu práva EU.

Info | Plný text v PDF

Integrace (Romů) v kontexu životních situací: konceptualizace
Pavel Navrátil
Cílem předkládané statě je odpovědět na otázku: Jak lze při zkoumání integračních procesů využít koncept životní situace? Tato konceptuální příprava má posloužit jako východisko série kvalitativních studií, které se zabývají analýzou podmínek integračních procesů v rozmanitých životních situacích Romů. Účelem těchto připravovaných kvalitativních studií je nalezení vhodných cílů a principů sociální práce, které by posilovaly aspekty životní situace příslušníků romské menšiny, katalyzující integrační procesy.

Info | Plný text v PDF

Prístupy verejnej správy v ČR k riešeniu rómskeho problému - náčrt problematiky
Imrich Vašečka
Autor v príspevku hľadá typy prístupov verejnej správy k riešeniu rómskej problematiky v ČR, a to najmä na lokálnej úrovni. Cieľom je formulovať východiská pre ďalší výskum. Za podstatu rómskeho problému považuje stigmatizáciu Rómov ako chudobných a neprispôsobivých, ktorej dôsledkom sú procesy exklúzie a segregácie Rómov. Po roku 1989 sa prejavujú dlhodobou masovou nezamestnanosťou Rómov, sociálnym zostupom tých, ktorí sa pred rokom 1989 stali už integrálnou súčasťou majority a vytváraním izolovaných rómskych enkláv.

Info | Plný text v PDF

Sdělení o romském etniku v televizním zpravodajství
Renata Sedláková
Téma integrace menšin, především pak menšin etnických, do majoritní společnosti je v poslední době velmi aktuální v řadě zemí západní Evropy. V případě České republiky jde o problém o to naléhavější, že česká společnost má xenofobní sklony. Jak jsou příslušníci etnických menšin vnímáni majoritní populací, nepochybně ovlivňují i média. Jejich role v každodenním životě výrazné většiny aktérů v dnešní informační společnosti neustále stoupá. Televize patří mezi nejdůležitější činitele podílející se na socializaci.

Info | Plný text v PDF

Romové a jiní "téměř-Češi". Pozice kandidátů sociální inkluze do české společnosti
Kateřina Sidiropulu Janků
Článek analyticky zachycuje pozici Romů a jiných "téměř-Čechů" v české společnosti. S oporou v koncepci stěžejní solidarity a sociální inkluze J. Alexandera se autorka snaží vytvořit profil analytické pozice kandidáta pro sociální inkluzi. Interpretace pěti rysů založených na každodenním životě takových kandidátů ústí v analýzu situace kandidátů podle Alexandrových interních a externích faktorů integrace v sociálních subsystémech. V závěru jsou nastíněna možná rizika normativního přístupu ke konceptu sociální inkluze.

Info | Plný text v PDF

Některé politické důsledky teorií o romské etnicitě
Judith Okely
Tato stať vychází z teoretického předpokladu, že síla určitých idejí je závislá na historickém okamžiku vytvářejícím podmínky pro jejich rozvoj. Ideje, dotvářené akademiky a intelektuály, však mají zároveň možnost ovlivnit dějiny. Stať tvrdí, že intelektuálové mohou představit ideje, které jsou protikladné a potenciálně subverzivní ve vztahu k momentálně identifikovatelné politice a ideologii, související s Gramsciho „občanskou“ nebo „politickou“ společností.

Info | Plný text v PDF

Recenze
Jean-Pierre Liégeois: Roma, Tsiganes, Voyageurs, données socio-culturelles
Kateřina Klíčová

Plný text v PDF

Erving Goffman: Stigma
Karel Červenka

Plný text v PDF