Otcovství u porodu: Re-konstrukce genderových vztahů v rodině

Delivering Fatherhood: Re-Constructions of Gender Relations in the Family
RUBRIKA: Stati

Klíčová slova/Key words:

ČESKY: dělba práce, otcovství, gender, rodičovství, reprodukce genderované struktury společnosti v rodině, proměny otcovství
ENGLISH: division of labour, fatherhood, gender, parenting, reproduction of the gendered structure of society within the family, transformation of fatherhood

Anotace

Text analyzuje současné české otcovství na empirickém podkladu rozhovorů s páry, jimž se narodilo první dítě. Interpretace se soustředila na událost porodu, na níž dokumentuje genderové aspekty fáze přechodu k rodičovství a mechanismy re/produkce genderových vztahů. Teoretická východiska analýzy jsou rámována sociologickými genderovými studii, genderovou analýzou společnosti, její reprodukcí a změnami. Výzkum na pozadí odráží i současné debaty na politické scéně, jež se týkají “slaďování práce a rodiny”, “rovných příležitostí v rodině” a “podpory aktivního otcovství”. Výsledky nedávno dokončené empirické studie relevantní pro analytická uchopení jako budoucích rodičovství tak prvních okamžiků této etapy života nabízí autorka k diskusi a kritické reflexi.


Abstract

The text thematises contemporary Czech fatherhood based on the experiences of couples that delivered their first child with both parents present. The research concentrates on the event of childbirth and the gender aspects of this stage of family life, and on the re/productive mechanisms of gender while analyzing the expectations and coping strategies of the parents described in the interviews. The theoretical context of the research is set within sociological gender studies, the gendered structure of society, its reproduction and change. Additionally, the paper reflects on recent political debates on the “reconciliation of home and work“, “equal opportunities in the family”, and “promoting active fatherhood.” The results of a recently completed empirical study of soon-to-be parents and new parents are also offered for discussion and critical reflection.


Plná verze článku