Pohledy z druhého břehu: transnacionalismus, rituál a sociální změna

Views from the Other Shore: Transnationalism, Ritual and Social Change
RUBRIKA: Mobilita a sociální změna

Klíčová slova/Key words:

ČESKY: etnografie, rituál, sociální změna, symbolická dominance, transnacionální antropologie
ENGLISH: ethnography, ritual, social change, symbolic dominance, transnational anthropology

Anotace

Může v globalizovaném a vzájemně propojeném světě, po postmoderním obratu v sociálních vědách nabídnout antropologie nějakou cestu k porozumění komplexitě lidského života a společnosti? Transnacionální studia poskytují mocný soubor nástrojů k produkci vědění a analýze. Přestože tento přístup přinesl řadu cenných příspěvků a vhledů, provází jej i překážky v podobě určitých předpokladů, jež mohou produkci vědění deformovat. V této studii tvrdím, že transnacionální antropologie může představovat přiměřený způsob produkce vědění o transnacionalismu, kombinující zájem jak o mikropolitiku lidského života, tak i o transnacionální propojenost. Využívám etnografických dat o transnacionálních sítích z Pákistánu, Maroka, Bangladéše a Dagestánu.


Abstract

In a globalised and mutually interconnected world, after the post-modern turn in social sciences, does anthropology offer any way to understand complexity of human life and society? Transnational studies offer a powerful set of explanatory tools for knowledge production and analysis. While this approach has produced a number of valuable contributions and insights, it is hampered by certain assumptions that may distort knowledge production. In this paper I argue that transnational anthropology may represent a moderate way of knowledge production on transnationalism, combining both interest on micropolitics of human life as well as their transnational interconnectedness. Using ethnographic data on transnational networks from Pakistan, Morocco, Bangladesh and Daghestan, I re-construct the omitted view in the transnational studies: a view from the other shore where the attention is paid to actors who have been left behind, as a consequence of transnational migration, on the other shores. Through careful examination of particular life cycle rituals, I explore changes effected by recent shifts in capital (as conventionally understood) and symbolic capital (as outlined by Bourdieu) mediated by transnational networks. Therefore, I argue that any postmodern reflexivity and intellectual fashion should not replace ethnographic sensitivity from transnational studies.


Plná verze článku