Politika rodu a sexuální identity

080307171211.jpg
Gender and Sexual Identity Politics
7/2002 (ročník / volume 0)
V angloamerickém sociálně-vědném a intelektuálním prostředí se dostal výraz „politika identity“ do užívání v posledních třech desetiletích minulého století. Slouží pro označení hnutí a mocenských konfliktů, které povstávají nikoliv proto, že lidé hájí protikladné zájmy či ideje, ale proto, že jsou nositeli různých skupinových identit, ať už definovaných biologicky (pohlaví, barva pleti), psychologicky (rod, sexuální orientace), etnicky (předkové, zvyky) či kulturně (náboženství, jazyk, národní příslušnost). Zájmy a ideje jsou (alespoň v principu) oddělitelné od svých nositelů, a lze tedy o nich vyjednávat a diskutovat. To neplatí o těchto identitních rysech. Přestože podle názoru konstruktivistického proudu v současné sociální vědě ani ony nejsou něčím „daným od přírody“, ale jsou naopak historicky a kulturně vytvářené, z hlediska jednotlivce socializovaného v dané kultuře (a člověk je vždy nutně socializován v nějaké kultuře) se tyto rysy jeví nikoliv jako volitelné a svobodně manipulovatelné, ale naopak často jako neoddělitelně spjaté s intimním pocitem vlastního já. Proto mocenské konflikty podnícené příslušností k různému pohlaví, rase, etniku, národu, náboženství či sexuální orientaci vykazují méně tendencí ke kompromisu než konflikty zájmové a ideové.

Editorial
Úvodem
Pavel Barša

Plný text v PDF

Stati
Proti tvrdošíjné představě o ontické povaze gender a pohlaví
Gerlinda Šmausová
Článek se zabývá vývojem vědeckého pojetí pohlaví a genderu. Víra v biologický základ pohlaví prošla proměnou díky sociologickým teoriím, které prokázaly sociální původ pohlaví i genderu. Kupodivu tento poznatek nevedl k úplné dekonstrukci genderu, ale k nové ontické koncepci - předpokladu zcela homogenických genderových identit. V článku je předpoklad ontické existence genderu zpochybněn z různých teoretických úhlů pohledu, především skrze hypotézu Ulricha Becka o současném individualizačním procesu.
Info | Plný text v PDF

Od interpelace k performativu. Feminismus a konstrukce rodové identity
Josef Fulka
Hlavním cílem tohoto textu je představit krátký přehled různých proudů v rámci feministického myšlení, které přijaly názor, podle něhož existuje radikální heterogenita mezi pohlavím (považovaným za něco biologicky daného) a genderem (považovaným za něco kulturně konstruovaného). V prvních dvou částech je podána krátká analýza althusserovské představy ideologie a lacanovské teorie genderové diferenciace.

Info | Plný text v PDF

Manifest kyborgů: věda, technologie a socialistický feminismus ke konci dvacátého století
Donna Haraway
Následující řádky jsou vybrány ze slavného Manifestu kyborgů Donny Haraway, jednoho z textů, který podnítil debatu o genderové identitě v rámci pozdějších proudů druhé vlny feminismu. Jeho autorka v něm uvádí metaforu kyborga, aby popsala komplexní formování identity v pozdní modernitě, stejně jako čelila zjednodušujícím a univerzalistickým představám ženské identity a vyvážila možné modifikace post-strukturalistických netělesných subjektů.

Info | Plný text v PDF

Donna Haraway a útok na jednotu bez různosti
Jolana Navrátilová
Text je komentářem k výtahu z Manifestu kyborgů Donny Haraway, který se snaží esej Haraway zasadit do historie feministických vln a zvláště debaty o (ženské) identitě v 80. letech 20. století. Načrtává několik fází feministické identifikace a shrnuje různé reakce, s nimiž se "blasfémický" text Haraway setkal, zvláště ve feministických a environmentalistických kruzích, snahu bránit jeho užitečnost pro kritický popis subjektivity v pozdní modernitě (včetně vědeckých pohledů) a pro formování životaschopné politické identity.

Info | Plný text v PDF

Co je nám do třetího světa aneb zpráva o analýze českých akademických genderových textů
Tereza Kodíčková
Text se snaží pochopit kontext produkce akademických textů vztahujících se k genderu a feminismu, jež byly napsány českými autorkami po roce 1989. Tyto autorky pracují pouze s jednou verzí feminismu vycházející z amerického feminismu bílých žen středních tříd 70. let. Ostatní formy odmítají nebo ignorují, protože jsou v rozporu s u nás dominantní humanistickou filosofií a liberalistickou politickou teorií, již autorky nekriticky přijímají jako základní pilíř naší cesty/návratu do „civilizovaného demokratického“ světa.

Info | Plný text v PDF

Muži v české republice podle Jiných mužů
Iva Šmídová
Text nabízí ilustraci toho, jak reprezentanti autorkou zvoleného typu mužství vnímají obraz mužství. Jak tito Jiní muži vidí mužskou identitu? V první části textu se zaměřuje na to, jaké z výzkumných rozhovorů vyplynuly dimenze mužství – oblasti s mužstvím spojované spolu s obrazy toho, jaký muž v naší společnosti je nebo by být měl. Ve druhém, rozsáhlejším bloku věnovaném doménám chlapství původní dimenze mužství rozvádí do kategorií, jimiž Jiní muži popisovali instituce a sféry, jež vnímali jako „typicky“ mužské.

Info | Plný text v PDF

Znásilnění jako téma druhé vlny feminismu
Kateřina Lišková
Tento článek nabízí přehled těch feministických konceptů, které se vztahují k analýze znásilnění jako instituce a jeho sociálním determinantům. Studie feministických autorek vedly od zjištění, že znásilnění není pouze individuální zkušenost, k teorii vnímající znásilnění jako prostředek k analyzování sociálních struktur útlaku.

Info | Plný text v PDF

Rod a politické zastoupení: otázka parity ve Francii
Yves Sintomer
Ve Francii byl nedávno schválen zákon stanovující paritu mezi muži a ženami v politické reprezentaci. Stal se předmětem široké diskuse a její mapování ukazuje velmi specifický obrázek. Zákon získal výraznou většinu díky přetvoření republikánské ideologie: mnoho politiků a intelektuálů se snaží kombinovat formální univerzalismus republikánského občana s univerzalitou sexuální odlišnosti. Nicméně jiní hájí paritu v rámci pragmatičtější perspektivy.

Info | Plný text v PDF

Cestou malých změn: jak se v Nizozemí prosadilo manželství partnerů téhož pohlaví
Kees Waaldijk
Nizozemí je první a jedinou zemí na světě, kde byl přijat zákon zpřístupňující manželství párům stejného pohlaví (od 1. 4. 2001). V žádné ze zemí, kde se manželství partnerů stejného pohlaví stalo předmětem intenzivní společenské, politické a právní diskuse, nebyl doposud obdobný zákon schválen. To vyvolává otázku: proč jsou Nizozemci tak rychlí? Na tuto otázku se autor snaží odpovědět popisem právních kroků, které umožnily přijetí tohoto zákona.

Info | Plný text v PDF

Partnerství gayů a lesbiček: kdy dozraje čas pro změnu?
Andrea Baršová
V říjnu 2001 smetla Poslanecká sněmovna již potřetí ze stolu návrh zákona, který měl umožnit uzavírání partnerských svazků gayům a lesbičkám. Proč k tomu – přes optimistická očekávání přímo dotčených i jejich příznivců – došlo? Konkrétní odpověď lze hledat v rozložení politických sil v Parlamentu či v odkrývání temných handlů stran v předvolebním období. Příspěvek si klade skromnější a současně obecnější cíle.

Info | Plný text v PDF

Recenze
Alvin Toffler: Šok z budoucnosti
Ivo Bystřičan

Plný text v PDF

Albert O. Hirschman: Rival Views of Market Society and Other Recent Essays
Laura Fónadová

Plný text v PDF

Robert F. Murphy: Umlčené tělo
Ivo Bystřičan

Plný text v PDF

Rozhovor
Rozhovor s Marií Chřibkovou
Jana Oborná

Plný text v PDF

Zprávy a informace
Výzkum Rovné příležitosti mužů a žen ve vybraných českých podnicích
Jolana Navrátilová

Plný text v PDF