Právo v sociálních vědách

Law in Social Sciences
2/2015 (ročník / volume 12)
Poprvé jsme o čísle věnovaném „právu“ uvažovali před několika lety, kdy se nám zdálo, že mezi tehdy mladými českými právními teoretiky, logiky, filosofy i historiky je mnoho lidí, kteří jsou schopni „vystoupit z právního pole“, a tím jej učinit zajímavým i pro odborníky v sociálních a humanitních vědách. Vystoupit tak, že opustí úhel pohledu, který by bylo možné označit jako pohled práva na společnost, jako pohled, kterým právo společnost reguluje. A naopak tímto vystoupením zaujmou pozici, která jim umožní promýšlet otázky vzájemného vlivu práva a společnosti na nejrůznějších rovinách jejich působení (na rovině mocenské, jazykové, kulturní atd.). Současně jsme chtěli dát také badatelům v oblasti sociálních a příbuzných věd možnost předložit své práce, které výše zmíněné právní pole mohou zasahovat. Domníváme se, že současný stav bádání v oblasti právní vědy vyžaduje nové impulzy, které jí otevřou další sféry zkoumání a inspirací a upozorní ji na stav poznání v dalších disciplínách.

Editorial
Editorial
Martin Škop Vacková Barbora

Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

Studie
Narativní obrat: současné změny v povaze právního vědění
Martin Škop
Postmoderna, to není pouze dekonstrukce, kterou nabízí Jacques Derrida, a která je v českém právním prostředí chápána jako pouhá destrukce. Tento článek se zaměří spíše než na dekonstruktivistické tázání na jazykovou a narativní povahu práva. Cílem je poukázat na proměnu vědění, kterou se současným pojetím práva můžeme spojit: právo nelze poznávat jako konečnou sadu výpovědí o společensky aprobovaném jednání, či jednání, o kterém tvrdíme, že je žádoucí.
Info | Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

Právo, které se nebojí rozhovoru
Naďa Štachová
Komunikace práva s ostatními vědními obory je tématem aktuálním a v mnohém ohledu nese pečeť doby, která opět hledá v novověku ztracenou jednotu poznání. Projevy interdisciplinarity můžeme spatřovat napříč vědními obory, v rovině praktického výzkumu mnohostranných témat i v rovině teorie a filozofie vědy. Poznat a hodnověrně vymezit hranice svého oboru i způsoby, jak je korektně překračovat, souvisí s uvědoměním si vlastního místa mezi ostatními vědami.
Info | Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

Tlmočenie v štátnej správe: deskriptívne a preskriptívne prístupy.
Helena Tužinská
Výskumy na pomedzí lingvistickej a právnej antropológie upriamujú pozornosť na príčiny a dôsledky nereflektovania rôznosti jazykových registrov v právnom prostredí. V prípade tlmočenia cudzincom v kontakte so štátnou správou patrí medzikultúrny preklad vrátane porozumenia reči legislatívy medzi nové výzvy. V odbornej literatúre zaznieva potreba pochopiť komunikáciu ako nelineárnu interakciu všetkých aktérov a tlmočenie ako proces medzikultúrnej výmeny.
Info | Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

„Znalci na extremismus“: sociální vědy ve službách vnitřní bezpečnosti?
Miroslav Mareš
Základním výzkumným cílem článku je objasnit příčiny a důsledky zapojení některých sociálních vědců do procesu dokazování v oblasti protiextremistického působení práva. Výzkumná otázka zní: jakým způsobem došlo k relativně silnému zapojení některých sociálních vědců do protiextremistického působení v ČR a jakým způsobem bylo toto zapojení vnímáno ve veřejné sféře? Článek je pojat jako kvalitativní studie, která využívá analýzy veřejné politiky, historické metody a srovnávacího přístupu.

Info | Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

Jak porozumět ústavnímu soudnictví? Přínos politické filosofie
Jiří Baroš
Článek se pokouší nabídnout přístup, jak porozumět ústavnímu soudnictví jakožto důležité části normativního projektu ústavní demokracie. Politická věda má často potíže s chápáním argumentů užívaných ústavními soudy, a to kvůli behavioralistické a postbehavioralistické revoluci, které v rámci ní dříve proběhly. Nicméně přístupy jako nový institucionalismus nabízejí alternativu zdůrazňující to, že soudci následují logiku jimi zastávané role.

Info | Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

Evoluční teorie a právo (státní a unijní)
David Sehnálek
Článek se zabývá problematikou evoluce v oblasti práva. V úvodní části si autor klade otázku, zda a do jaké míry lze naše znalosti o evoluci vůbec přenést do oblasti práva. Kriticky přitom analyzuje jednotlivé doktrinální evoluční přístupy v právu. Následně jsou definovány výchozí evoluční principy platné pro oblast práva tak, aby v poslední části článku bylo možné aplikovat zjištěné poznatky na problematiku evropské integrace v rámci Evropské unie.

Info | Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

Ochrana spotřebitele jako projev změny společnosti aneb od civilních kodexů 19. století k moderním kodexům 21. století
Markéta Selucká
Článek se snaží odpovědět na otázky, jakým způsobem se změna společnosti promítla do civilních kodexů, tj. zdali jsou kodexy 19. století postavené na stejných hodnotách, jako kodexy vznikající ve 21. století. Stranou pozornosti nezůstane nový trend soukromého práva, který se projevuje ustanoveními prosazující a garantující ochranu slabších stran v soukromém právu a svým způsobem tak narušující stěžejní zásadu autonomie vůle.

Info | Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

Recenze
Tereza Stöckelová: Nebezpečné známosti. O vztahu sociálních věd a společnosti
Kateřina Lišková

Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

Mohamed S. Abdel Wahab, Ethan Katsh a Daniel Rainey: Online Dispute Resolution: Theory and Practice. A Treatise on Technology and Dispute Resolution
Pavel Loutocký

Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB