Prodej sociálna

120202140845.jpg
Selling the Social
3/2011 (ročník / volume 8)
Využívání marketingu a reklamních postupů neziskově zaměřenými subjekty se stalo běžnou zkušeností. Novinové inzeráty, reklamy v časopisech, na internetu, v televizi či na billboardech již dávno nenabízejí pouze konvenční tržní produkty. O naši pozornost a přízeň soutěží politické strany, odbory, církve, neziskové organizace i státní a regionální či místní správa. Nabízí ideje, ideály, politické programy a veřejně prospěšné projekty. A i oni se v přípravě svých kampaní obracejí na experty v reklamě a marketingu. Právě kampaně primárně neekonomických subjektů, marketing a reklama jejich produktů jsou tématem připravovaného čísla Sociálních studií. Jde o téma, které je dosud v českém akademickém prostředí do velké míry opomíjeno. Tento deficit chceme alespoň částečně napravit.


Editorial
Prodej sociálna
Otto Eibl

Plný text v PDF

Stati
Typologie voliče pro komunální volby
Vojtěch Spáčil
Příspěvek se zabývá problematikou politického marketingu. Hledá nejvhodnější segmentační kritéria používaná pro klasifikaci voličů. Pro segmentaci voličské základny se často využívají preference politických stran a z toho plynoucí ideologické postoje (levicový, pravicový) a demografické proměnné jako je věk, vzdělání a sociální status. Komunální volby na rozdíl od parlamentních voleb oslabují ideologické pojetí a zdůrazňují témata, která ovlivňují každodenní a bezprostřední život občanů.
Info | Plný text v PDF

Sebejisté a troufalé, ale ne vzrušující. Osobnost značek českých politických stran v perspektivě prvovoličů
Jiří Šimon Chytilek Roman
Článek se věnuje jedné z dimenzí konceptu politické značky – její osobnosti. Představuje dosavadní výzkum v dané oblasti a metodou případové studie vnímání osobnosti značky hlavních českých politických stran prvovoliči se snaží prověřit možnosti přenosu konceptuálních nástrojů na zkoumání osobnosti značky převážně britské provenience do českého prostředí.

Info | Plný text v PDF

Srovnání osobností politických značek ČSSD, ODS a lídrů těchto stran
Michal Žižlavský Eibl Otto
Branding se stal jedním z nejpopulárnějších nástrojů, který je využíván v politickém marketingu. Mimo jeho praktické využití poskytuje branding analytický rámec, kterým je možné nahlížet na politické strany a na to, jak jsou vnímány voliči. Tento text zkoumá (za využití pro české prostředí modifikované škály Jennifer Aaker), jakým způsobem jsou vnímány osobnosti stran ČSSD a ODS. Výsledky jsou pak srovnány s tím, jak jsou vnímány osobnosti lídrů těchto stran.

Info | Plný text v PDF

On-line marketing v neziskové organizaci: Analýza webových stránek organizací Královéhradeckého kraje
Pavel Bachmann
Produktem neziskové organizace jsou změněné lidské osobnosti (Drucker 1993). V mnoha oblastech (sociální, výchova a vzdělávání, politická) proto nemůže nezisková organizace - na rozdíl od organizace ziskové - reagovat přímo na přání svého zákazníka. Cíle organizace a společnosti jsou totiž často v protikladu s tím co, si přeje zákazník (klient) neziskové organizace. Rozdílnosti mezi neziskovou a ziskovou sférou se projevují i při použití marketingového řízení.

Info | Plný text v PDF

Komunikácia strany Sloboda a Solidarita na sociálnych sieťach
Jozef Zagrapan Šedo Jakub
V tejto práci analyzujeme komunikáciu strany Sloboda a Solidarita na sociálnych sieťach. Hlavným cieľom je analyzovať formu, obsah a interaktivitu komunikácie. Strana má svoje profily na troch stránkach: Youtube, Twitter a Facebook. Zameriavame svoju pozornosť na obdobie od vzniku profilu na určitej stránke do 31. 1. 2011. Bližší pohľad je venovaný času pred parlamentnými voľbami v roku 2010. Výsledkom je zistenie, že aktivita strany klesá po parlamentných voľbách a komunikácia smeruje prevažne jednosmerne – od strany k voličům.

Info | Plný text v PDF