Recenzní řízení

Odborné studie a recenzní stati procházejí standardním recenzním řízením. Každý text je posuzován dvěma nezávislými recenzenty. Na základě výsledku recenzního řízení rozhodně redakce o přijetí textu, jeho vrácení k úpravám či přepracování, nebo o jeho zamítnutí. Konečné rozhodnutí leží plně v kompetenci redakce časopisu. O výsledku recenzního řízení je autor/ka textu informován/a emailem v termínu stanoveném redakcí časopisu.

Ostatní typy textů (recenze, zprávy, informace, rozhovory, medailóny) neprocházejí recenzním řízením a o jejich publikaci rozhoduje redakce.

Standardní doba trvání recenzního řízení je 8-9 týdnů od uplynutí termínu pro zaslání rukopisů stanoveného redakcí. Redakce dbá na dodržení dané lhůty; za případná zdržení způsobené na straně posuzovatelů však nepřebírá odpovědnost.