Reprodukce nebo intimita?

100309150055.jpg
Reproduction or Intimacy?
4/2009 (ročník / volume 6)
Porodnost jako základní biologický předpoklad sociální kontinuity je dnes oprávněně v zorném poli sociálních věd. Na druhou stranu fenomény vznikající na okraji různých forem partnerského soužití nebo prolínáním různých forem rodičovství a dalších vztahů, mohou být v takových typech výzkumu opomíjeny, přestože i ony jsou důležitým zdrojem proměn rodinného chování a sociální reprodukce. V této souvislosti se nabízejí otázky: Je česká sociologie rodiny příliš zaujata problémy spjatými s biologickou reprodukcí? Do jaké míry je tento směr výzkumu poplatný sociálně-politické agendě? Jakou roli v tomto směru zkoumání hraje kvantitativní metodologie? Reflektují kategorie a typologie standardně využívané ve výzkumech rodiny proměnu obsahu klíčových pojmů, jako je rodina, soužití, domácnost či rodičovství?

Editorial
Editorial
Lenka Slepičková Bartošová Michaela

Plný text v PDF

Esej
Mít vlastní pokoj. Ke vztahu mezi prostorem a osobní identitou
François de Singly
Vlastní pokoj nebo nějaký jiný "vlastněný" prostor poskytuje dnešnímu jedinci určitou nezávislost, která je rozhodující pro vybudování si osobního světa nebo osobní autonomie. Možnost užívat tento prostor pro své vlastní potřeby je důležitější než jeho aktuální vlastnění. Nezávislost a autonomii, dvě dimenze procesu individualizace, lze od sebe oddělit. Navíc je možné pozorovat určité napětí mezi nimi. Předkládaná studie vykresluje toto napětí na příkladu jedenácti- až třináctiletých dětí.
Info | Plný text v PDF

Stati
Krehké vzťahy? Poznámky k premenám intimity
Ivan Chorvát
Vztahy v soukromé sféře se vlivem individualizačního procesu v období pozdní modernity proměňují. Tento článek se zaměřuje na změny v partnerských vztazích v oblasti intimity. Prostřednictvím historického přehledu rodinných vztahů je zdokumentován posun od kolektivního pohledu na rodinu k hodnotám založeným na individualismu a citu - pár se stává středobodem rodinného života a láska jediným legitimním důvodem pro výběr partnera ke sňatku. Soukromá sféra v moderní společnosti je nahlížena jako oblast individuální volby a autonomie.
Info | Plný text v PDF

Změna sociologické perspektivy, aneb od nukleární rodiny k širší rodině
Dana Sýkorová
Otázky položené autorkou v článku mají společného jmenovatele: snahu nasměrovat sociologické bádání k cíli porozumět rodinným vztahům „za hranicemi“ nukleární rodiny – zejména vztahům intergeneračním (ale nejen jim), postihnout jejich podstatu v celé složitosti, tvárnosti a rozmanitosti, s ohledem na strukturální a situační kontexty, s patřičnou senzitivitou k vlivu genderu, věku, etnika, třídy.

Info | Plný text v PDF

Těhotenství v perspektivě sociálních věd
Jaroslava Hasmanová Marhánková
Zkušenost těhotenství v sobě obsahuje zásadní paradox. Na jednu stranu se jedná o vysoce subjektivní prožitek ženy dotýkající se jejího individuálního života a těla, na druhou stranu představuje nutnou podmínku reprodukce společnosti. Tento text se snaží o zachycení této ambivalentnost a představení těhotenství jako sociálního faktu, který přes svou výsostně intimní povahu zároveň představuje prostor pro analýzu otázek konstrukce genderu, norem mateřství, disciplinace ženského těla a kontroly reprodukce.

Info | Plný text v PDF

Složené rodiny a perspektiva dětských aktérů: Nové tematické a metodologické přístupy ve výzkumu rodin po rozvodu
Michaela Bartošová Slepičková Lenka
Tento článek nabízí shrnutí toho, jak se náhled sociálních věd na rozvod a porozvodová uspořádání v posledních několika desetiletích proměňoval. Zároveň bychom rády upozornily na význam dítěte, nejen v procesu re-konstrukce rodin, ale i v obecnějším diskurzu nové sociologie dětství. Text lze rozdělit na dvě části: První část čtenáře seznamuje s demografickými daty indikujícími rozvodovost a existenci složených rodin v České republice.

Info | Plný text v PDF

Výzkum
Nemožné soužití aneb Proč se rodiče rozcházejí. Pohled matek samoživitelek
Štěpánka Pfeiferová
Česká republika prodělala v posledních dvou desetiletích množství významných změn. Pád komunistického režimu v listopadu 1989 byl následován obdobím ekonomické a politické transformace, doprovázené sociálními a kulturními proměnami, a potažmo změnami hodnot, životního stylu a forem společenského života.
Info | Plný text v PDF

Studenti píší
Láska na dvou adresách: Oddělené soužití v sociologických výzkumech
Eva Očadlíková
Oddělené soužití - alternativní forma partnerství si v současné době získává stále větší pozornost společenských věd. Nárůst množství párů, které nesdílejí společnou domácnost, je vysvětlován spolu s dalšími změnami ve struktuře rodiny jako důsledek rozpadu tradičního manželství, individualizace a emancipace žen. Vysvětlení také nabízí některé sociologické koncepty - např. Giddensův čistý vztah či Tomáškův individualizovaný habitus.
Info | Plný text v PDF

Recenze
Nickie Charles, Charlotte Aull Davies a Chris Harris: Families in transition. Social change, family formation and kin relationships
Juraj Potančok

Plný text v PDF

Z konference
International Sociological Association, Research Comittee for Social Stratification and Mobility – Summer meeting 2009, New Haven, Connecticut, USA 3.–6. srpna 2009
Petr Fučík

Plný text v PDF