Rodáci, odrodilci a adoptovaní. Sport v transnacionálních souvislostech

The Natives, the Renegades, and the Adopted
RUBRIKA: Dilemata transnacionálních identit

Klíčová slova/Key words:

ČESKY: fanouškovství, fotbal, globalizace, migrace, nacionalismus, sport, sportovní migrace, transnacionalismus
ENGLISH: fandom, football, globalization, migration, nationalism, sport, sport migration, transnationalism

Anotace

Článek sleduje různé podoby transnacionalismu v prostředí sportovních arén, a to v současných i historických kontextech. Hlavním teoreticko-kritickým cílem je přispět k precizaci a zvýšení analytické užitečnosti konceptu transnacionalismu. Transnacionalismus je odlišen nejen od globalizace a jejích derivátů, ale také (a speciálně) od "internacionality". Napětí uvnitř transnacionálního leží mezi dvěma (zřídka i více) pociťovanými či vyjadřovanými alternativními národně definovanými příslušnostmi či identitami, zatímco v internacionálním je tenze situována mezi národní a nadnárodní prostředí. Nacionalismus tak hraje důležitou a nenahraditelnou roli při konstituci transnacionální situace a zkušenosti. Empirické příklady jsou převzaty z různých sportů, avšak primární referenční bod tvoří fotbal. K sociologickému výkladu transnacionální zkušenosti (nejen ve sportu) je využito historické i fenomenologické perspektivy. Transnacionální zkušenost je zasazena do kontextu mezinárodní sportovní migrace ve stále propojenějším globalizovaném světě.


Abstract

The article pursues various forms of transnationalism as represented by and in sport arenas, both in contemporary and historical contexts. The major theoretical-critical aim is to make the concept of transnationalism more precise and therefore analytically useful. Transnationalism is distinguished not only from globalization and its derivates, but also and especially from what is simply international. The tension in the transnational is between two (rarely more) felt or expressed alternative nationally defined belongings or identities, while in the international the tension is between national and extra-national settings. Therefore nationalism plays an important and indispensable role in the constitution of transnational situation and experience. Empirically, examples are taken from various sports but football is the primary point of reference. In order to account sociologically for transnational experience (not only in sport), both historical and phenomenological perspectives are employed and called for. Transnational experience is put into the context of international sport migration in the increasingly interconnected globalized world. Thereby the role of fandom in constituting transnational situations and generating transnational experience becomes more accentuated than in most contemporary writings on sport transnationalism.


Plná verze článku