Serialita genderu: úvahy nad ženami jako sociálním kolektivem

Gender as Seriality: Thinking about Women as a Social Collective
RUBRIKA: Stati

Klíčová slova/Key words:

ČESKY: gender, serialita, sociální skupina
ENGLISH: gender, seriality, social collectivity

Anotace

Tento článek rozvíjí nový teoretický přístup k genderu jako k sociální kolektivitě. Je zaměřen na nedostatky v konceptualizacích genderu v důsledku poststrukturalistických kritik esencialistických pohledů na gender. Snaží se vyhnout esencialismu, aniž by přitom přehlížel skutečnost, že gender je sociálně strukturovanou charakteristikou. Inspirován Sartrem navrhuje koncept seriality a jeho odlišení od konceptu sociální skupiny, a tím posun od zjednodušujícího pojetí genderu jako individuální identity směrem ke komplexnímu pochopení sociálních základů ženství.


Abstract

This article develops a new theoretical approach to gender as a social collectivity. It aims to address shortcomings in conceptualizations of gender in the wake of poststructuralist critiques of essentialist views of gender. It strives both to avoid essentialism while not overlooking the fact that gender is a socially structured characteristic. Drawing on Sartre, it proposes the concept of seriality and its distinction from the concept of a social group, thus moving away from simplistic notion of gender as an individual identity towards a complex understanding of the social underpinnings of being a woman.


Plná verze článku