Sociální exkluze a nové třídy

080407130305.jpg
Social Exclusion and New Classes
5/2000 (ročník / volume 0)
Turbulentní 60. léta 20. století přinesla koncentrovaný náraz historické zkušenosti s rozkladem politických, sociálních a kulturních pilířů moderny. Tento náraz pak narušil také do té doby hegemonní teoretické pozice a opozice v politické a sociální vědě. Odvážnější myslitelé ohlašovali konec klasického moderního věku, jehož problémy vydávali za přežilé. Po jisté době postmoderního oslnění však významná část badatelů na poli sociálních věd znovu obrátila pozornost k některým z odumírajících problémů, třebaže je formulovala v upravených definicích či novou terminologií. V 80. a 90. letech končícího století se tak mezi knižními a časopiseckými publikacemi, universitními kursy, či na vědeckých konferencích znovu výrazněji prosazují témata, která měla být odsunuta do dějin sociálněvědných disciplin. Snad ještě pozoruhodnější je razantní vstup tématu sociální exkluze do sociologických debat a pojednání, jenž zaznamenáváme v 90. letech. Upozorňuje nás mimo jiné – přes výše naznačený obraz zlomu v tradici sociálně vědního uvažování – na dvojí kontinuitu v myšlenkových tradicích, ze kterých oživený zájem o sociální exkluzi vychází. Téma sociální exkluze se totiž vynořilo a získalo na závažnosti mimo jiné v rámci diskusí o multikulturalismu a globalizaci, které jinak můžeme chápat jako dosavadní vyvrcholení postmoderního diskursu na poli sociálněvědního bádání. Odsud se nám dostává upozornění, že kulturní různost etnických, národnostních, náboženských, generačních a jinak definovaných sociálních skupin se neformuje vždy na pozadí jejich rovného přístupu k základním ekonomickým, politickým, či kulturním statkům; že ekonomická, politická a kulturní globalizace nevytváří jen nové možnosti, nýbrž je také pro některé uzavírá.

Editorial
Sociální exkluze: V průsečníku myšlenkových tradic
Radim Marada

Plný text v PDF

Stati
Inkluze a exkluze
Robert E. Goodin
Sociální exkluze se stala v nedávné minulosti ohniskem obecné společenské debaty. V mnoha oblastech sociálního života se stává stále důležitějším to, kdo je "uvnitř" a kdo "venku". Aniž by chtěl autor popírat seriózní obavy spjaté s různými aspekty sociální exkluze, tvrdí, že jazyk sociální exkluze a sociální inkluze chybně definuje, a tudíž i chybně pojednává sociální problémy, k nimž odkazuje.
Info | Plný text v PDF

Občanství a boj proti sociální exkluzi v kontextu reformy sociálního státu
Rob Atkinson
V tomto příspěvku zkoumám roli občanství v boji proti sociální exkluzi za podmínek, kdy se mobilizují významné tlaky proto, aby byl vyvinut nový model sociálního státu, který je „hubenější, vhodnější a vyváženější“. První oddíl stati načrtává problémy, kterým musí sociální stát uvnitř EU čelit, a zdůrazňuje nejen „ekonomické“ problémy, ale také ty, které vyvstávají díky ubývajícímu obyvatelstvu v produktivním věku, měnící se věkové struktuře a tlakům na zvýšení úrovně poskytování služeb.

Info | Plný text v PDF

Koho Češi nechtějí? O symbolické sociální exkluzi v české společnosti
Ladislav Rabušic
V první části se článek zabývá konceptem "sociální exkluze" a představuje jeho krátkou historii. Poté se soustředí na koncept "symbolické sociální exkluze", tj. marginalizaci a stigmatizaci některých sociálních skupin, jež je vyjadřována verbálně na veřejnosti. Tento typ sociální exkluze nemusí být nutně reálný, ale v blízké budoucnosti se může stát důležitým zdrojem reálné exkluze.

Info | Plný text v PDF

Současné exkluze a inkluze prostřednictvím trestního práva
Gerlinda Šmausová
Článek se zabývá exkluzemi a inkluzemi určitých členů společnosti prostřednictvím kriminalizace a/nebo imunizace trestním právem. Od 60. let odhaluje západní kriminologický diskurz skutečnost, že trestní právo, namísto prevence či kontroly zločinu, představuje jeden z prostředků reprodukce vertikálních struktur společností.

Info | Plný text v PDF

Konstrukce morální paniky a sociální exkluze
Jaromír Volek
Obecně se má za to, že dnes žijeme ve věku morální paniky. Tento článek představuje a srovnává různé přístupy, které se objevily v rámci studia morální paniky, a integruje koncept "rizika", který byl rozvinut v příbuzných disciplínách. Pozornost míří na analýzu sociální konstrukce a sociální distribuce morální paniky a ukazuje, jak je měnící se veřejné vnímání postupem času utvářeno médii.

Info | Plný text v PDF

Rozsah a průběh sociálního vyloučení v české společnosti
Magdalena Kotýnková
Předložený článek předkládá stručnou informaci týkající se sociálního vyloučení jednotlivců a celých skupin obyvatelstva v české společnosti. Prvá část příspěvku obsahuje popis použité terminologie, která vychází z terminologického konceptu sociálního vyloučení v pojetí Rady Evropy. Ve druhé části je popsán průběh sociálního vyloučení v transformujících se zemích střední a východní Evropy a třetí část obsahuje popis skupin obyvatelstva ohrožených tímto vyloučením v české společnosti.

Info | Plný text v PDF

Sociální práce s příslušníky menšinových skupin
Pavel Navrátil Musil Libor
V následujícím textu chceme definovat základní pojmy, které se v souvislosti se sociální prací s příslušníky menšinových skupin používají v evropském a americkém kontextu. Dále chceme diskutovat možnosti sociální práce s menšinami z hlediska (1) pojmů sociálního fungování a životní situace a (2) v perspektivě „paradigmat“ sociální práce. Na základě této reflexe navrhujeme k diskusi principy sociální práce s menšinami, respektive s jejich příslušníky.

Info | Plný text v PDF

Služby pro seniory závislé na pomoci jiné osoby
Kateřina Kubalčíková
Tento článek popisuje nové směry v péči o nemohoucí staré lidi v Evropě. Tyto nové trendy podporují participaci seniorů v komunitním životě. V posledním desetiletí se diskutuje o novém systému podpory těchto lidí. Nové směry jsou ovlivněné třemi hlavními faktory: demgrafickými změnami ve vývoji v evropských zemích, fiskální krizí sociálního státu a nový pohled na období stárnutí.

Info | Plný text v PDF

Střední vrstvy a občanská společnost
Jan Keller
Článek se zabývá některými problémy vývoje konceptu občanské společnosti. Autor tvrdí, že změny této kategorie jsou pevně spjaty se sérií transformací středních tříd během 19. a 20. století. Na základě této perspektivy vytváří typologii určitých aspektů vývoje těchto tříd a klade si otázku, zdali se střední třídy ve své aktuální podobě mohou stát efektivním aktérem občanské společnosti.

Info | Plný text v PDF

Nové třídy, nová hnutí: Politické občanství nových středních tříd
Radim Marada
Text se skládá ze tří částí. První rekapituluje hlavní linie argumentu o úpadku tradičních střední třídy jako nositelů étosu a praktik moderní občanské společnosti. Druhá část poukazuje na praktické (institucionální) a také teoretické kontexty, v nichž myšlenka občanské společnosti v podmínkách pozdní modernity stále přežívá.

Info | Plný text v PDF

Zrození nové politické třídy a její politické kultury: Mezi otevřenou společností a dědictvím leninismu
Igor Nosál
Cílem tohoto článku je diskutovat otázku sociálního charakteru a ideologických souvislostí vzniku nových postkomunistických elit a nové politické třídy, či mocenského bloku, který po revolucích roku 1989 vystřídal starou komunistickou nomenklaturu.

Info | Plný text v PDF

Recenze
Paul Willis: Learning to Labour: How Working Class Kids Get Working Class Jobs
Tomáš Katrňák

Plný text v PDF

Anselm L. Strauss: Mirrors Masks. The Search for Identity
Jolana Navrátilová

Plný text v PDF

Paul Rabinow: French Modern: Norms and Forms of the Social Environment
Csaba Szaló

Plný text v PDF

Adam Seligman: The Problem of Trust
Dan Ryšavý

Plný text v PDF

Richard Sennett: The Corrosion of Character. The Personal Consequences of Work in the New Capitalism
Lenka Bánovcová

Plný text v PDF

Lynn Rapaport: Jews in Germany After the Holocaust. Memory, Identity and Jewish-German Relations
Eleonóra Hamar

Plný text v PDF

Erving Goffman: Všichni hrajeme divadlo: sebeprezentace v každodenním životě
Hynek Baňouch

Plný text v PDF

Mirek Vodrážka: Esej o politickém harémismu. Kritická zpráva o stavu feminismu v Čechách
Marcela Korábová

Plný text v PDF

Oldřich Matoušek: Rodina jako instituce a vztahová síť
Kateřina Vlachová

Plný text v PDF