Sociální inkluze

080307170946.jpg
Social Inclusion
9/2003 (ročník / volume 0)
Sociální inkluze je v individuální rovině chápána jako sociální participace, jako přístup k životním šancím a k důležitým kvalitám života. V sociální rovině je spojována se sociální integrací, s kolektivitou, solidaritou, právy, legitimitou. V současné době zájem o problematiku sociální inkluze (a sociální exkluze) výrazně narůstá. Má to více důvodů. Jde především o reakci na procesy sociální diferenciace – diferenciace životních šancí, diferenciace dopadů sociálních rizik, diferenciace životních stylů, procesů „multikulturalizace“, individualizace a dalších změn. Sociálně dezintegrační tendence s tím vším spojené často oslabují sociální kohezi a mohou i zpochybnit principy, na nichž jsou moderní tržní demokracie založeny. Zájem o téma sociální inkluze a sociální exkluze je též projevem rostoucí reflexivity (post)moderní společnosti, vysoké aspirace a potence tržních demokracií rozšiřovat lidem dostupné možnosti životních voleb. Jsou přitom postupně odkrývány nové roviny a hlediska problému sociální inkluze – a společnost je k otázkám dříve opomíjeným stále vnímavější. Zde zaměřujeme svou pozornost na obecné otázky socialní inkluze, včetně problematiky občanských práv, na dimenzi politické inkluze, na vztah inkluze politické a kulturní (náboženské, národnostní), na dimenzi inkluze na trhu práce a v neposlední řadě na roli symbolického diskurzu pro sociální inkluzi a pro utváření sociální identity příslušníků menšin.

Editorial
Úvodem
Tomáš Sirovátka

Plný text v PDF

Stati
Diskurs práv a politická inkluze po Marxovi
Radim Marada
Článek se pokouší ukázat, v jakém smyslu se Marxovi nepodařilo rozpoznat inherentně inkluzivní povahu politicky definovaného politického společenství. Reprodukuje Marxův argument rozvinutý v jeho kritice Bauerovy Židovské otázky, aby ukázal, že samotné analytické pozadí jeho kritiky konceptu politické inkluze v kontextu liberálního státu mu brání konceptualizovat symbolické a jednotící účinky diskurzu práv, na nichž se zakládá moderní politické společenství.
Info | Plný text v PDF

Sociální inkuze a předpoklad kulturní zakotvenosti politické identity občanství
Csaba Szaló
Od konce 1. světové války v diskursu sociologie začala převládat představa, podle které historický vývoj směřuje k masové společnosti skládající se z atomizovaných jednotlivců, kteří jsou sjednoceni státními úřady a průmyslovou výrobou. Idea nepřekonatelnosti kulturní různorodosti komplexních společností se objevila paralelně s vědomím krize této strategie sociální inkluze, jež občanskou participaci jednotlivců v integrovaném jádru společnosti podmiňovala jejich kulturní asimilací.

Info | Plný text v PDF

Dvojí občanství: lidské právo v post-nacionálním světě?
Andrea Baršová
V dnešním světě se lidé nerodí jako světoobčané, ale jako příslušníci partikulárních států. Státní občanství – základní právní pouto mezi jedincem a státem – předurčuje do značné míry životní perspektivy člověka. Přestože s rozvojem konceptu lidských práv ve druhé polovině 20. století je stále více práv přiznáváno obecně člověku jako lidské bytosti, zůstává přístup k některým právům vázán na institut státního občanství. Tento článek si klade dvojí cíl.

Info | Plný text v PDF

Organizace etnických menšin a prosazování jejich zájmů
Petr Fiala Mareš Miroslav Strmiska Maxmilián
Problematika etnických menšin je zvláště v posledních letech předmětem zájmu mnoha společenskovědních disciplín. V různých částech světa bylo a je soužití majority a minoritní etnické populace provázeno řadou obtíží, na druhou stranu však často přináší i vzájemné obohacení celé společnosti. Politickým i akademickým debatám o optimálních modelech soužití a o právním a sociálněpolitickém postavení etnických menšin se nevyhnul ani postkomunistický prostor, včetně České republiky.

Info | Plný text v PDF

Politika pracovního trhu a sociální inkluze
Tomáš Sirovátka
Cílem této stati je přispět k vymezení pojmu exkluze na trhu práce, k identifikaci role politiky pracovního trhu při její eliminaci – a k pochopení jejích potencí v politice sociální inkluze obecně. Budeme se nejprve zabývat konceptem sociální exkluze a marginalizace s důrazem na oblast trhu práce a budeme diskutovat přístupy politiky pracovního trhu k tomuto problému.

Info | Plný text v PDF

Židovské identity ve světle diskursivních změn
Eleonóra Hamar
Počínaje moderní dobou lze na pozadí sociálně-historického vývoje židovských identit vystopovat ve způsobu, jakým se otázky židovství a židovské identity formulovaly, jisté přeměny. Cílem tohoto textu je představit stručný příběh těchto diskursivních přeměn pomocí tří klíčových typů otázek, které se na židovskou identitu ptaly. Autorka nemá v úmyslu kompletně a vyčerpávajícím způsobem zmapovat historii této změny ani představit historicko-sociální kontext s nejdůležitějšími možnými kauzálními vysvětleními této změny.

Info | Plný text v PDF

"Zdraví a silní"
Eva Šlesingerová
Text poukazuje na oblast vědecké medicínské péče či eugenických opatření v kontextu moderního státního plánování „kvalitní“ populace. Zabývá se také diskurzivními praktikami či symbolickým působením a obrazotvorností metafor těla a zdraví při konstrukci ideální „zdravé“ společnosti. Snaží se analyzovat procesy a praktiky tohoto diskurzu v době, kdy se tělo stává objektem a terčem politiky a moci, kdy je prostřednictvím populační manipulace a transformace učiněno předmětem bio-politiky.

Info | Plný text v PDF

Recenze
Nick Stevenson: Culture and Citizenship
Marcel Mečiar

Plný text v PDF

Ron Lesthaeghe: Communities and Generations
Daniel Topinka

Plný text v PDF

Gøsta Esping-Andersen et al.: Why We Need a New Welfare State
Marie Valentová

Plný text v PDF