Sociální studia 4

080307171410.jpg
Social studies 4
4/1999 (ročník / volume 0)
Sborník prací Fakulty sociálních studií.

Stati
Percepce rozdílů maskulinní a femininní verbální komunikace
Ivo Plaňava Rašticová-Cilečková Martina
Článek představuje hlavní výsledky empirického výzkumu hodnotícího genderové charakteristiky 77 slov a výroků vybraných z každodenní komunikace.
Info | Plný text v PDF

Televize jako spolutvůrce domova a extenze rodiny
Jaromír Volek
Tento článek se zaměřuje na analýzu role televize v "teritoriu" domova a rodiny. Text sleduje dvě hlavní témata vztahující se k televizi jako spolutvůrce domova a rozšíření rodiny. Autor ukazuje, že sledování televize má ritualistickou povahu a realizace příslušných rituálů je do určité míry rozšířením základních mentálních a behaviorálních aktivit rodinných členů.

Info | Plný text v PDF

Self-Esteem, Machiavellianism and Locus of Control as Determinants of Children’s Behavioural Problems
Eleni Andreou Marmarinos Ioannis
Hlavním cílem této studie je zkoumání vztahu mezi sebeúctou, machiavelismem a centrem kontroly u dětí ze základních škol s problémovým chováním dle hodnocení učitelů. Výsledky, jež se opírají o data získaná ze vzorku 77 učitelů a 412 žáků z řeckých základních škol, indikují, že zde existuje významná korelace mezi výše zmíněnými subjektivními proměnnými a problémovým chováním ve škole.

Info | Plný text v PDF

Regionalisation and Politics of Alliances: Regional Parties and Federal Party System in India, 1989-1998
Maxmilián Strmiska
Současné indické stranické uspořádání nabízí široké a pestré pole pro studium různých aspektů procesu regionalizace stranického systému. Od 60. let se regionální a/nebo semi-regionální strany ustavily jako aktéři na federální i sub-federální úrovni indického stranického uspořádání. Nevyhnutelný posun k předvolebním a povolebním aliancím integrujícím regionální strany zvýraznil regionální aspekt stranické soutěže, který měl dosud pro fungování federálního stranického systému menší relevanci.

Info | Plný text v PDF

Proměna vnímání sexu a vznik sexuality
Tomáš Katrňák
Článek se zabývá změnami percepce sexuálního chování, jež se udály na začátku 19. století na evropském kontinentu. Nejprve rozebírá způsob percepci sexuálního chování v tradiční společnosti. Poté se zaměřuje na konkrétní podoby změn jeho vnímání na začátku moderní éry. Na závěr se snaží ukázat, jak jsou tyto změny v percepci sexuálního chování spojeny se vznikem sexuality, jež začíná být v moderní společnosti definována jako osobní rys.

Info | Plný text v PDF

Etika sociální práce
Mirka Nečasová
Článek sleduje hlavní filozofické koncepce etiky sociální práce, jež můžeme najít v britské a americké odborné literatuře. Teorie věčného zákona, přirozené právo, utilitarismus, deontologie a etika účasti jsou krátce pojednány. Znalost teorie může sociálním pracovníkům pomoct při řešení etických dilemat, kterým ve své praxi čelí.

Info | Plný text v PDF

Kultura pracovišť služeb sociální práce
Libor Musil
V textu jsou představeny cíle a základní koncepty budoucího výzkumu kultury pracovišť služeb sociální práce.

Info | Plný text v PDF

Důvěra. Bludný kruh či světlé zítřky?
Dan Ryšavý
Koncept důvěry figuruje nejen v každodenním jazyce, ale stále více se objevuje také v sociálních vědách. Mnoho autorů ho užívá bez objasnění, jako samozřejmost. Snaha přistupovat k sociální mikro- i makroúrovni skrze koncept důvěry bývá často kritizována. Tento článek je přehledem užití konceptu důvěry v Blauově teorii sociální směny, Colemanově teorii racionální volby, Putnamových a Fukuyamových empirických studiích, Luhmannově teorii sociálních systémů atd.

Info | Plný text v PDF

Tři české deníky v období pomnichovské a druhé republiky
Pavel Večeřa
Článek analyzuje orientaci vybraných českých deníků (Lidové noviny, Venkov, Právo lidu) ve vztahu ke kolaboraci s německou okupační mocí a jejími protektorátními prostředníky v období let 1939-1945.

Info | Plný text v PDF

Recenze
Klaus Dehner: Lust an Moral: Die natürliche Sehnsucht nach Werten
Hana Librová

Plný text v PDF

Walter Lesch (ed.): Naturbilder-Ökologische Kommunikation zwischen Ästherik und Moral
Hana Librová

Plný text v PDF

Gerhard Schaefer: Balanceakt Gesundheit. Die Kunst, Richtig zu Leben
Jaroslav Kotulán

Plný text v PDF

Tamar Fox: Inherited Memories: Israeli Childen of Holocaust Survivors
Eleonóra Hamar

Plný text v PDF

Charles Murray: Příliš mnoho dobra. Americká sociální politika 1950-1980
Kateřina Kubalčíková

Plný text v PDF

Jiří Pavelka: Předpoklady literárního dorozumívání
Pavel Vašák

Plný text v PDF

Inocenc Arnošt Bláha: Československá sociologie. Od svého vzniku do roku 1948
Jiří Sedlák

Plný text v PDF