Sociologická teorie

Sociological Theory
1/2012 (ročník / volume 9)
Sociologická teorie je dnes etablovaným podoborem sociologie, vyučovaným v mnoha různých podobách prakticky na všech významných katedrách sociologie. Kurzy sociologické teorie jsou součastí standardního oborového kurikula. Přes mnohá vyhlášení „krize“ či „úpadku“ sociologické teorie, počet článků, učebnic či monografií věnovaných teoretickým aspektům proměn společnosti i sociologie jako takové neklesá, spíše naopak. Cílem našeho monotematického čísla je poskytnout prostor nejen pro kritickou analýzu vývoje teorie, nýbrž i pro obecnější reflexi předpokladů sociologické argumentace. Přestože se většina praktikujících sociologů shodne přinejmenším na skutečnosti, že sociologie teorii potřebuje a že by bez ní byla neúplná, ba i prázdná, dynamika vývoje sociologických specializací zároveň stále více prohlubuje vzájemnou irelevanci teoretických a empirických výzkumných aktivit.

Editorial
Sociologická teorie jako text
Jan Balon Szaló Csaba

Plný text v PDF

Stati
Ke smyslu a konstrukci sociologických teorií
Ilja Šrubař
Sociologie musí v principu odpovědět na Simmelovu otázku: „Jak je společnost vůbec možná“. Kazdou sociologickou – empirickou či teoretickou - výpověď je možno považovat za jeden z elementu možné odpovědi. Sociologické teorie nabízejí modely, kterými empirická zjištění získávají systematickou souvislost. Tyto modely musí ovšem zohlednit fakt, ze jimi prezentované souvislosti nejsou pouze vědeckými konstrukty, nýbrž i konstrukcemi každodenních aktérů, tedy konstrukty řídícími společnost již před vstupem vědy do ní.
Info | Plný text v PDF

Individualismus versus holismus: Nástin pokusu o řešení teoretického dilematu
Jiří Šubrt
Individualistická a holistická linie sociologického výkladu jsou dvě základní tendence v sociálněteoretickém myšlení, ze kterých vyrůstá linie třetí, jež se snaží obě předchozí – jako dvě určité krajnosti – propojit dohromady v rámci jednoho výkladového modelu. Dějiny sociologie 20. století ukazují, že obě výkladové linie představují životaschopné badatelské strategie, která se přetransformovaly do mnoha konkrétních podob, do řady různých sociologických škol a směrů.

Info | Plný text v PDF

Historie sociologie a historie věd: Čekání na společný příběh?
Jan Maršálek
Tato studie vychází z konstatování, že se historici sociologie dostatečně nezabývají otázkou, jak a jakou historii sociologie pěstovat. Naopak bohatě rozvinuté odpovědi na takovou otázku najdeme v historiografii (přírodních) věd, jejíž propojení s historiografií sociologie je proto v této studii v některých jeho aspektech sledováno. K emancipaci historie sociologie a k jejímu sblížení se s historií (přírodních) věd vyzýval svého času Robert K. Merton, na jehož postřehy a návrhy je snad možné nově navázat. Inspirován Mertonem, ale také G.

Info | Plný text v PDF

Kutilové identity – Sběrači idejí – Stopaři. Ke vztahu historie a systematiky sociologické teorie po Robertu K. Mertonovi
Frank Welz
Aby historie sociologie neztratila svoji relevanci, neměla by být chápána jako biografický orientovaná přehlídka uznávaných a zapomenutých klasiků, ale spíše jako doplněk sociologické teorie. Historik sociologie by měl přestat jednat jako kutil identity, který sociologii pomáhá najít a stabilizovat její historickou identitu. Neměl by fungovat ani jako sběrač idejí, který v dějinách sociologie hledá opuštěné koncepty za účelem kritického zpochybnění dominujících paradigmat současné sociologie.

Info | Plný text v PDF

Vytváření sociologické teorie náboženství
Dušan Lužný
Text je rozvržen do tří částí. První se věnuje způsobům, jakými sociologie (resp. sociologie náboženství) vytvářela teorii náboženství a jaké jsou možné strategie vytváření sociologické teorie náboženství. V této části jsou také zmíněny některé významné principy, které jsou nutné pro každou sociologickou teorii náboženství dnes (např. mezikulturní komparace, resp. snaha o formulaci teorií, konceptů či postulátů, které je možno/nutno podrobit mezikulturní komparaci).

Info | Plný text v PDF

Recenze
Jan Balon: Sociologická teorie: Příběh krize a fragmentace – projekt obnovy a rekonstrukce
Jitka Sklenářová

Plný text v PDF