Sociologie jako umění Možného. K sedmdesátinám brněnského sociologa (speciální číslo)

080307170828.jpg
Sociology as an Art of Možný (special issue)
8/2002 (ročník / volume 0)
Jak s oblibou připomíná oslavenec, jemuž je věnováno toto číslo Sociálních studií, české vysoké školství trpí incestními sklony. Naráží tím na skutečnost, že ani Fakultě sociálních studií, kterou v roce 1998 založil a která se pod jeho vedením stále utěšeně rozrůstá, se příliš nedaří nacházet nové profesionály mimo absolventy vlastních kateder. Jestliže jsme tedy chtěli spojit ocenění odborného přínosu Iva Možného s osobnějším vzpomínkovým rázem jednotlivých příspěvků, již domovské fakultní prostředí nám k tomu poskytlo slušný autorský rezervoár. Širší odborný a osobní dosah jubilanta pak připomínají jeho přátelé a oboroví kolegové z dalších brněnských a mimobrněnských akademických pracovišť. Doufáme, že se nám tak alespoň zčásti podařilo představit nejvýznamnějšího současného brněnského sociologa nejen jako inspirativního a provokativního myslitele, vlastní disciplíně oddaného člověka s durkheimovským zakladatelským (v našich podmínkách často spíše spasitelským) zápalem, ale i jako výjimečnou osobnost.

Editorial
Sociologie jako disciplína a umění
Radim Marada

Plný text v PDF

Osobní vzpomínky
Lodivod nezapřahá
Jaroslav Střítecký

Plný text v PDF

Profesor Ivo Možný jinak
Hana Librová

Plný text v PDF

Jedno z ohlédnutí
Tomáš Sirovátka

Plný text v PDF

Možné(ho) teorie a praxe vydařeného soužití v rodině
Ivo Plaňava

Plný text v PDF

Stati
Možného rodina předvídaná a rodina skutečná
Ladislav Rabušic
V tomto článku je vývoj české rodiny predikovaný českým sociologem rodiny Ivo Možným na konci 80. let konfrontován s jeho reálným vývojem. Demografická data ukazují, že v mnoha případech měl ve svých predikcích Možný pravdu: předvídal, že české anomálie velmi nízkého věku v prvním manželství a u prvního porodu přestanou brzy existovat, jakmile nová generace začne odkládat svůj vstup do manželství. To se skutečně stalo. Možný také predikoval nárůst porodů mimo manželství, což se také stalo realitou.
Info | Plný text v PDF

Spokojenost s prací - stav vnitřních dimenzí 1967-2002
Petr Mareš Bánovcová Lenka
V roce 1967 sesbíral Možný data ohledně významu práce pro utváření životního stylu, včetně informací o různých aspektech spokojenosti s prací. Data byla použita a obsáhle publikovaná v zajímavých studiích (Možný 1971, 1974). O 35 let později tato data revidujeme za odlišných sociálních podmínek vedeni otázkou, k jakým změnám v termínech spokojenosti s prací došlo. Abychom na tuto otázku odpověděli, pracujeme s replikou dotazníků z roku 1967. Komparativní výsledky našeho zkoumání představuje tento článek.

Info | Plný text v PDF

České dětství v kontextu socialismu a post-socialismu: diskursy a reprezentace
Igor Nosál
Cílem této studie je popis rozmanitosti sociálních konstrukcí dětství v českých odborných i neodborných diskurzech od 70. let po současnost. Autor svou analýzu ilustruje úryvky z autobiografických rozhovorů s českými respondenty reprezentujícími dvě generace, jež byly shromážděny během terénního výzkumu v letech 2000-2001, a vybranými odbornými texty z let 1970-2001.

Info | Plný text v PDF

Reprodukční strategie a formy nadvlády
Pierre Bourdieu
V textu je nastíněn koncept strategie jako klíčová myšlenka teorie sociálního jednání. Aktérské strategie byly prezentovány jako pojítko mezi strukturou a praktikami. Není to ani poslušnost vůči nějakému ideálnímu pravidlu, ani čistá svoboda, co charakterizuje jednání. Jsou to aktérovy strategie a jeho habitus, co můžeme vidět v pozadí jednání. Strategie i habitus jsou spjaty se socioekonomickými pozicemi aktérů ve společnosti.

Info | Plný text v PDF

Obrat k praxi a hledisku aktérů: Bourdieovy reprodukční strategie a formy nadvlády
Csaba Szaló Katrňák Tomáš
Tento článek je komentářem k Bourdieuho textu "Reprodukční strategie a formy nadvlády". Koncept strategie je nastíněn jako klíčová idea Bourdieuho teorie sociálního jednání. Teoretická logika v pozadí konceptu strategie je rekonstruována v termínech Bourdieuho dvojitého odvratu od objektivistického strukturalismu na straně jedné a subjektivistického existencialismu na straně druhé.

Info | Plný text v PDF

Druhá společnost po česku
Pavel Machonin
Tento text ukazuje význam Možného studie "Proč tak snadno..." (1991) jako jednoho z nejúspěšnějších pokusů o nalezení hlubších společenských faktorů fungujících ve prospěch mírumilovných demokratických revolucí proti státnímu socialistickému totalitnímu systému a spolupůsobících aktérů připravených podílet se na mocenských změnách.

Info | Plný text v PDF

Česká sociální reforma - dlouhodobě udržitelná stagnace?
Jiří Večerník
Inspirováni Možného strukturálně-institucionálním chápáním transformace se snažíme o zkoumání aktérů společenských reforem v České republice ve srovnání s jinými východoevropskými zeměmi. Za prvé zvažujeme charakteristiky komunistického sociálního státu a jeho teoretických alternativ předložených ve společenských reformách. Poté popisujeme jednotlivá stádia českých reforem a přemýšlíme o jejich sociálních aktérech, zvláště o sociálních skupinách a politických stranách.

Info | Plný text v PDF

Proč tak nesnadno?
Miroslav Gregor
Autor reaguje na interpretaci "snadné" cesty k československé společenské změně v roce 1991 předloženou Možným v jeho knize "Proč tak snadno... Klade otázku, proč po "snadném" začátku následuje tolik neustálých obtíží. Česká společnost byla po více než půlstoletí pokřivována vnějšími tlaky. Má-li taková společnost projít postatnými změnami, musí si lidé znovuvytvořit rámce vzájemných vztahů mezi sebou a kulturou spolužití založené na klíčové hodnotě zodpovědnosti.

Info | Plný text v PDF

Proč tak snadno... Po jedenácti letech o chybějící důvěře a sociálním kapitálu
Dan Ryšavý
Výkladů dění symbolicky spjatých s rokem 1989 nemáme v české sociologii mnoho. Esej profesora Možného Proč tak snadno… (1991) se stal jedním z nich. Od vročení nejstarší pasáže textu do druhého vydání studie v nakladatelství SLON uběhlo deset let, které podobně symbolicky ohraničily vzmach revoluční euforie, zásadní kroky politických a ekonomických reforem a období rozčarování z některých dopadů tolik žádaných změn.

Info | Plný text v PDF

Jednostrannost a symetrie v kultuře služeb sociální práce
Libor Musil
Text se věnuje dilematu mezi jednostranností a symetrií ve vztahu mezi sociálním pracovníkem a jeho klientem. Autor definuje následující čtyři dimenze tohoto dilematu: 1. způsob komunikace s klientem, 2. způsob definování problémů klienta, 3. způsob získávání autority pracovníka, 4. role pracovníka při mediaci rovnováhy mezi očekáváními sociálního prostředí a klientem.

Info | Plný text v PDF

Ekologický luxus na zahradě
Hana Librová
Soběstačná zahrada redukuje ekologickou stopu, protože nepodporuje dopravu potravy či industrializovaného ovoce či zeleniny na dlouhé vzdálenosti. Práce na zahradě jedincům pomáhá pochopit a rozvinout svazek s přírodou, a tím ovlivňuje hodnotový systém moderního člověka. Současně tento přístup k zahrádkaření můžeme vnímat jako výsledek a výraz postoje společnosti k přírodě. Článek se zabývá současným rozvojem kuchyňských zahrad s využitím případových studií z Francie.

Info | Plný text v PDF