Spřízněni bez volby. Pornografie v sexuologickém, kriminologickém a feministickém diskursu

Non-Elective Affinities. Pornography in Sexuological, Criminological and Feminist Discourses
RUBRIKA: Stati

Klíčová slova/Key words:

ČESKY: kriminologie, feminismus, pornografie, sex a gender, sexuologie
ENGLISH: criminology, feminism, pornography, sex and gender, sexuology

Anotace

Tento text analyzuje pornografii jako předmět diskurzů sexuologie, kriminologie a anti-pornografického feminismu, přičemž klade důraz na neočekávané rezonance mezi nimi. Za prvé analyzuje sexualitu jako prostředek sociální soudržnosti, kterou jako takovou identifikují normativní obory sexuologie a kriminologie. Ve druhém kroku pak zkoumá vědecké aspirace sexuologie, která pomáhá legitimizovat sexuologické nároky ohledně sexuální normality a deviace. Dále se zaměřuje na body, v nichž sexuologická kategorizace reprodukuje a dále posiluje genderovou binaritu. A nakonec prozkoumává oblasti, ve kterých se mainstreamové bádání překrývá s feministickým teoretizováním.


Abstract

This paper analyzes pornography as an object of the discourses of sexology, criminology, and anti-porn feminism while highlighting the unexpected resonances between them. First, it analyzes sexuality as a means of social cohesion, identified as such by the normative disciplines of sexology and criminology. Second, it proceeds to examine the scientific aspirations of sexology that help to legitimize sexological claims regarding sexual normalcy and deviance. Third, it focuses on the points where sexological categorization reproduces and further strengthens the gender binary. Finally, it explores the zones where malestream scholarship overlaps with feminist theorizing.


Plná verze článku